Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529758 nr. 12

29 758
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK

Ontvangen 10 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel IX, onderdeel F, opgenomen artikel 67r, eerste lid, wordt «de artikelen 52 en 53» vervangen door: artikel 53.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid voor de inspecteur tot het opleggen van een last onder dwangsom ter zake van de administratie- en bewaarplicht die geldt voor belastingplichtigen uit het wetsvoorstel te halen.

Van Vroonhoven-Kok