29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2019

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 50 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)1. Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn.

Dit DTN 50 laat zien dat de dreiging substantieel is en de kans op een aanslag reëel. Het DTN schetst onder andere de dreiging van uitreizigers en terugkeerders, de geweldsdreiging die vanuit lone actors of kleine netwerken in het rechts-extremistische milieu voorstelbaar is en de zorgen om kinderen die opgroeien in jihadistische gezinnen of onder invloed komen van salafistische aanjagers die via extra curriculair onderwijs- en vormingsaanbod bijdragen aan verspreiding van extremistische ideeën.

De Integrale aanpak terrorisme2 vormt het beleidsmatige antwoord op de geconstateerde dreiging. Op 18 april 2019 is een rapportage naar uw Kamer verstuurd, waarin de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds eind 2017 tot april 2019 werd gepresenteerd. De mix van zowel preventieve als meer repressieve maatregelen die de aanpak biedt, geeft het kabinet de mogelijkheid om indien nodig de inzet bij te stellen op basis van actuele ontwikkelingen. Alle betrokken organisaties, waaronder de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opsporingsdiensten en lokale partners werken nauw samen met als doel om (nieuwe) dreigingen tijdig te onderkennen en het aanzetten tot of plegen van extremistisch geweld tegen te gaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 754, nr. 500.

Naar boven