29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2019

Met deze brief bied ik u een rapportage over de integrale aanpak terrorisme1 aan2. Deze rapportage presenteert de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds eind 2017 tot april 2019 en geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer, met een vooruitblik op de komende periode.

Het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (49)3 toont dat de dreiging van terrorisme en extremisme in Nederland van karakter is veranderd, maar niet is verminderd. Het recente schietincident in Utrecht, de steekincidenten in Amsterdam en Den Haag (2018) en de arrestaties in september 2018, passen in dit beeld. De jihadistische dreiging blijft aanwezig en is nog altijd prominent in Nederland. Er is sprake van een heroriëntatie van de Nederlandse jihadistische beweging, waarvan niet duidelijk is in welke richting deze zich ontwikkelt. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in het dreigingsbeeld, zoals de opleving van rechts-extremisme, die maken dat de aanpak op onderdelen is verbreed. Investering in terrorismebestrijding blijft noodzakelijk. Het kabinet is er alles aan gelegen dat alle vormen van extremisme en terrorisme, ongeacht de ideologische signatuur, worden aangepakt.

Volledige veiligheid kan niet worden gegarandeerd. De overheid doet er, binnen de grenzen van onze rechtstaat, alles aan om het aanzetten tot of plegen van extremistisch en terroristisch geweld tegen te gaan. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de weerbaarheid van onze samenleving om weerstand te kunnen bieden aan pogingen die te verdelen. Immers, de veerkracht van het overgrote deel van de burgers maakt het mogelijk om een gerichte inzet te leveren op de aanpak van uitwassen zoals terrorisme en extremisme.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Zoals beschreven in de notitie «Integrale aanpak terrorisme» van november 2017. Kamerstuk 29 754, nr. 436

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 29 754, nr. 491.

Naar boven