29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 483 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer een veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige kinderen in kampen in Syrië zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Terrorisme d.d. 8 november j.l.

Zoals bekend zet het kabinet niet actief in op het terughalen van uitreizigers en hun minderjarige kinderen. Het kabinet hanteert daarbij drie uitgangspunten, te weten de veiligheidssituatie in de regio, het internationaal verdragsrechtelijk kader en diplomatieke verhoudingen, en de veiligheid van betrokkene. Volledigheidshalve zet ik deze uitgangspunten andermaal beknopt voor u op een rij:

Veiligheidssituatie in de regio

Nederlandse uitreizigsters en hun kinderen bevinden zich in kampen in een onveilig gebied, zoals ook weergegeven in het reisadvies betreffende Syrië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse regering heeft sinds het begin van het conflict ingezet op het voorkomen van uitreizen naar het strijdgebied. Degenen die toch zijn afgereisd naar ISIS-gebied hebben willens en wetens de keuze gemaakt om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering. Daarmee hebben zij kinderen die werden meegenomen of daar werden geboren in ernstig gevaar gebracht.

Internationale verdragsverplichtingen en diplomatieke verhoudingen

De kinderen in de kampen in Noordoost-Syrië bevinden zich in een gebied waar de Nederlandse staat geen effectief gezag of autoriteit heeft. Uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind volgt naar het oordeel van de regering geen verplichting om deze kinderen actief terug te halen.

De Nederlandse overheid verleent geen (consulaire) bijstand in Syrië. De Nederlandse ambassade in Damascus is gesloten en de Nederlandse overheid heeft geen diplomatieke betrekkingen met Syrië. Nederland kan in de omringende landen consulaire bijstand verlenen, als betrokkenen zich daar melden bij een diplomatieke vertegenwoordiging.

Veiligheid betrokkene

Een ander element in de afweging is de veiligheid van de betrokkene. Alle onderkende uitreizigers staan internationaal gesignaleerd op grond van verdenking van een terroristisch misdrijf. Dit kan gevolgen hebben bij een eventuele transit uit de kampen naar een consulaat in de regio. Hierbij bestaat het risico dat de ouder(s) door lokale autoriteiten in de regio worden aangehouden en vervolgd worden zonder een eerlijk proces. Het is niet uitgesloten dat hierbij de doodstraf wordt opgelegd.

Veiligheidsanalyse

Bijgevoegde veiligheidsanalyse is in mei 2018 binnen de NCTV opgesteld en geeft een inschatting van de veiligheidsimplicaties die op korte en lange termijn zouden kunnen voortvloeien uit het wel of niet terughalen van Nederlandse uitreizigers en hun minderjarige kinderen die zich in opvangkampen in Syrië bevinden1. Deze inschatting is ook meegenomen in mijn brief d.d. 26 juni j.l.2 in reactie op het standpunt van de Kinderombudsman.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 754, nr. 461

Naar boven