29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 474 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2018

Tijdens de regeling van werkzaamheden op 4 september jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 104, item 8) verzocht uw Kamer mij om een brief in reactie op berichtgeving in de Telegraaf over de El Tawheed moskee.1 De moskee zou onderdak bieden aan IS-gangers en jihadisten. Ook zou de moskee met de politie de afspraak hebben gemaakt dat alleen vooraf geselecteerde agenten met een Marokkaanse achtergrond bij de moskee naar binnen zouden mogen. Met deze brief geef ik gevolg aan dit verzoek. Hierbij verwijs ik ook naar de beantwoording van de Kamervragen2 van de leden Rutte en Becker (beide VVD) over hetzelfde onderwerp welke ik uw kamer tegelijkertijd met deze brief zal toesturen.

Moskee El Tawheed in Amsterdam is een van de oudste en prominentste salafistische centra in Nederland. Het centrum droeg als een van de eerste organisaties in Nederland de salafistische boodschap uit.

Indien er door moskeebezoekers strafbare feiten, zoals het ronselen voor de gewapende strijd of het financieren van terrorisme worden gepleegd, dan treden politie en OM daartegen op. Tot op heden zijn er geen strafbare feiten gebleken. Tegelijkertijd is er bij de El Tawheed moskee ruimte voor personen, waarvan bekend is dat zij een jihadistisch gedachtengoed hebben, om activiteiten te ontplooien. Op deze manier kunnen moskeegangers beïnvloed worden vanuit een haatdragende en onverdraagzame boodschap en kan de vermenging van salafisten en jihadisten bijdragen aan de groei van de jihadistische beweging. Dit is een ontwikkeling die nauwgezet gemonitord wordt.

Bovenstaande past in het dreigingsbeeld dat de NCTV schetst in DTN 48.3 Daarin wordt geconstateerd dat de toename van de verspreiding van de jihadistische boodschap (da?wa) een zorgelijke ontwikkeling binnen het salafisme is. Dit soort trends vereist een doortastend optreden en een gezamenlijke inventieve aanpak van operationele diensten, gemeenten en rijk. Hierbij moeten maatregelen in de volle breedte worden bezien en worden ingezet. Ik zal mij de aankomende periode samen met de burgemeesters inspannen om door middel van confronteren en handhaven de uitwassen van het salafisme en het jihadisme tegen te gaan.

Over de afspraken die politie Amsterdam met de Tawheed moskee gemaakt zou hebben over welke agenten de moskee zouden mogen binnentreden, kan ik kort zijn: politie Amsterdam heeft een dergelijke afspraak niet gemaakt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Jihadistenclub kind aan huis, De Telegraaf, 3 augustus 2018.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 551

X Noot
3

Kamerstuk 29 754, nr. 468

Naar boven