29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 418 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2017

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 44 aan1, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die daartoe aanleiding geven.

Voor informatie over de voortgang van het beleid verwijs ik u naar de Beleidsbrief bij het DTN44 en voortgangsrapportage van integrale aanpak jihadisme, die tegelijkertijd aan uw Kamer wordt aangeboden (Kamerstuk 29 754, nr. 419).

Tevens stuur ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verdiepende analyse bij DTN44. Het betreft een openbare nota «Minderjarigen bij ISIS»2, een gezamenlijke analyse van NCTV en AIVD die inzicht geeft in de mate van indoctrinatie, de blootstelling aan geweld en de leefomstandigheden van minderjarigen in ISIS-gebied.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven