29 754 Terrorismebestrijding

29 240 Veiligheid op school

Nr. 310 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2015

In augustus 2014 hebben de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme aan uw Kamer gezonden.1 Binnen dit Actieprogramma staat onder maatregel 24 de inzet richting het onderwijs en onderwijsinstellingen in relatie tot de aanpak van radicalisering opgenomen. De maatregelen voor onderwijs in deze aanpak worden versterkt door de aanvullende activiteiten en ondersteuning voor de onderwijsinstellingen die de Staatssecretaris van OCW en ik op 16 maart jl. aan uw Kamer hebben gemeld.2

Het is de ambitie van het Kabinet om de ondersteuning van onderwijsinstellingen op die plaatsen terecht te laten komen waar de grootste behoefte bestaat. Daarom worden nu afspraken gemaakt met de achttien gemeenten waar de problematiek van radicalisering het meest nijpend is, om de inzet richting onderwijsinstellingen te versterken. Deze extra inzet past binnen de bestaande gemeentelijke aanpak waarbij radicalisering op een lokaal niveau en met de inzet van alle betrokken partners integraal wordt benaderd. Deze gemeenten wordt gevraagd om op basis van hun inzicht en kennis onderwijsinstellingen uit het VO en MBO uit te nodigen die voor deze extra ondersteuning in aanmerking zouden komen. De aard van het ondersteuningsaanbod wordt in samenwerking met deze gemeenten bepaald op basis van een grondige analyse van de behoefte van de desbetreffende onderwijsinstelling

Het ondersteuningsaanbod zal hoofdzakelijk bestaan uit trainingen voor schoolbesturen en onderwijsprofessionals. Aanvullend ondersteunend aanbod bestaat uit burgerschaps- en debatactiviteiten voor leerlingen. In het najaar van 2015 start deze complementaire aanpak in twee pilotgemeenten en vanaf januari 2016 volgt deze aanpak in de overige zestien gemeenten. De bekostiging voor 2016 van deze extra inzet dienen gemeenten aan te vragen uit de versterkingsgelden voor gemeenten.3

Mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Kamerstuk 29 754, nr. 253

X Noot
2

Kamerstuk 29 754 en Kamerstuk 29 240, nr. 305

X Noot
3

Kamerstuk 29 754, nr. 302

Naar boven