Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 69

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Regio Deal Noordelijk Flevoland aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio een impuls op het snijvlak van economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en fysieke leefomgeving. Deze integrale aanpak is nodig om Noordelijk Flevoland toekomstbestendig en minder kwetsbaar voor (economische) schommelingen te maken en de brede welvaart voor burgers en bedrijven te stimuleren. Met deze integrale aanpak wordt ook een bijdrage geleverd aan bewustwording en preventie van de risico’s op ondermijning en aan het helpen minimaliseren van de maatschappelijke voedingsbodem hiervoor.

De Regio Deal richt zich op drie pijlers: (1) het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, (2) de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en (3) het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. De eerste pijler focust op het realiseren van fysieke ontwikkelruimte en het stimuleren van een verdergaande samenwerking tussen publieke en private partners van Rijk en Regio gericht op de thema’s talentontwikkeling en innovatie. Voorbeelden zijn de realisatie van een nieuwe buitendijkse servicehaven en een maritieme campus op Urk. De tweede pijler richt zich op het bereiken van een economisch rendabele en duurzame beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die passend is bij de ontwikkelingen in draagkracht van het watersysteem IJsselmeer–Markermeer. Ook richt deze pijler zich op het bieden van een duurzaam sociaal economisch (arbeidsmarkt- en ontwikkel)perspectief aan de betrokken Urker visserij. De tweede pijler sluit direct aan bij het Actieplan «toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied» waarover ik uw Kamer op 25 maart 2019 heb geïnformeerd.2 De derde pijler richt zich op de ontwikkeling van een Mobiliteit- en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse. De toenemende digitalisering in combinatie met de noodzaak tot verduurzaming leidt tot grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Het MITC faciliteert de overgang van testen en experimenteren naar toepassing en gebruik in bestaande praktijk en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelen van het kabinet met betrekking tot smart mobility. Het MITC biedt ook volop kansen voor nieuwe innovaties, bedrijvigheid en werkgelegenheid in Noordelijk Flevoland.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. In de Regio Deal maken Rijk en Regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 15 miljoen vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 15 miljoen te leveren. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 30 miljoen te realiseren. Deze impuls maakt onderdeel van een bredere investering van de Regio gericht op economische structuurversterking en brede welvaart in Noordelijk Flevoland. Een overleg tussen Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het afsluiten van de Regio Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van Noordelijk Flevoland wordt aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstukken 31 710 en 29 664, nr. 71.