Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929697 nr. 61

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

In navolging op mijn brief «Selectie Regio Deals» (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland aan1, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze Regio Deal willen Rijk en regio de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw versnellen. Samen willen zij een schaalsprong maken, om zo in 2030 een sterke landbouw te realiseren die topvoedsel produceert, geworteld is in de samenleving en bijdraagt aan een rijke leefomgeving.

De landbouw is van oudsher een belangrijke onderlegger voor brede welvaart op het platteland van Noord-Nederland en een beeldbepalende sector in deze regio. De landbouw staat voor een transitie. De dominante werkwijze van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten heeft een grens bereikt. De zorg voor natuur, landschap, bodem, water en de aantrekkelijkheid van agrarisch ondernemerschap is daardoor onder druk komen te staan. Het doel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is om met een gebiedsgerichte aanpak een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen, te toetsen en toepasbaar te maken op basis van ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen. In een gebiedsgerichte benadering experimenteert deze Deal met nieuwe werkwijzen, methoden en technieken.

Ik faciliteer samen met de provincies Groningen, Friesland en Drenthe partijen in de regio, koplopers krijgen ruimte, knelpunten worden geïnventariseerd en samen met betrokken partijen uit de keten, het onderwijs en natuur- en landschapsbeheer werken zij gezamenlijk toe naar een financieel gezond en duurzaam perspectief voor natuurinclusieve landbouw. Deze gebiedsgerichte aanpak wordt ondersteund met twee andere pijlers: het ontwikkelen van instrumentarium voor natuurinclusieve landbouw en het versterken en (ver)binden van partners en netwerken.

De Regio Deal sluit naadloos aan bij het Realisatieplan Visie-LNV dat ik 17 juni jl. (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 76) aan uw Kamer stuurde. De Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland staat daarin genoemd als een van de instrumenten die mij helpen complexe regionale vraagstukken aan te pakken. Ik heb het Kwaliteitsbeeld van de AgroAgenda Noord-Nederland (dat nauw verbonden is met de Regio Deal) aangewezen als een van de gebieden waar experimenteerruimte wordt geboden; met partijen ga ik kijken welke regelgeving de gewenste verandering in de weg staat en hoe belemmeringen zoveel mogelijk ondervangen kunnen worden. Dit traject is aanvullend en daarmee versterkend op de plannen van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Zij dragen hier beiden financieel aan bij. Het Rijk reserveert € 10 vanuit de Regio Envelop. De Regio spant zich daarbij in om een bijdrage van € 10 miljoen te leveren. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale investering van € 20 miljoen te realiseren. Een overleg Rijk en regio zal de komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit partnerschap. Het sluiten van de Deal is niet het einde maar slechts het begin van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van (de landbouw in) Noord-Nederland wordt aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de voortgang van alle Regio Deals. Ik ben voornemens uw Kamer de eerste voortgangsrapportage dit najaar toe te sturen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl