Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 936

29 689 Herziening Zorgstelsel

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 936 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Hierbij stuur ik u de rapportage van het onderzoek «Evaluatie van het huidige gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie», uitgevoerd door onderzoeksbureau HHM1.

Onderzoeksbureau HHM constateert dat 62.000 mensen casemanagement ontvingen. Daar waar in 2017 nog een afname zichtbaar was ten opzichte van 2016, is het gebruik op peildatum 1 juli 2018 vrijwel gelijk gebleven aan de meting uit 2017. Deze 62.000 mensen staan gelijk aan 30% van het totaal aantal thuiswonende mensen met dementie en ca. 70% van de mensen die hiervoor al bij hun huisarts bekend zijn.

De gerapporteerde wachtlijsten zijn ten opzichte van vorige jaren afgenomen tot 496 mensen die langer dan (de treeknorm) van zes weken op casemanagement wachten. Er zijn minder regio’s met wachtlijsten (22) en de wachtlijsten zijn over het algemeen korter dan voorheen.

De resultaten geven een helder beeld van de huidige situatie. De reeds met partijen afgesproken vervolgacties sluiten hier goed op aan. Zo zal worden ingezet op goede informatievoorziening, wordt in kaart gebracht hoe eventuele problemen bij verwijzen en aanmelden kunnen worden opgelost en zullen de inspanningen om wachtlijsten volledig terug te dringen worden voortgezet. Waar nodig zal ik partijen ondersteunen bij het uitvoeren van deze acties.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl