29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 501 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2014

In de motie van de leden Leijten en Bruins Slot1 wordt de regering verzocht om uit te laten zoeken of de huisarts – eventueel met tussenkomst van de geriatrisch specialist – direct kan doorverwijzen naar geriatrische revalidatiezorg (GRZ) indien ziekenhuisopname evident overbodig is. In mijn reactie op de motie2 van 16 oktober jl. en in het VSO naar aanleiding van deze brief3 heb ik aangegeven dat zodra de zorginhoudelijke analyse beschikbaar is ik deze aan de Kamer zou toesturen.

Bijgaand treft u de zorginhoudelijke analyse die door de Nederlandse Verenging voor Klinische Geriatrie (NVKG), samen met Verenso, het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is uitgevoerd in het kader van de toegankelijkheid van de GRZ4.

Ik zal het College voor zorgverzekeringen (CVZ) vragen om aan de hand van deze zorginhoudelijke analyse de huidige voorwaarden voor GRZ te bezien en mij hierover te adviseren. Na ommekomst van dit advies zal ik u verder informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 29 689, nr. 460

X Noot
2

Kamerstuk 29 689, nr. 478

X Noot
3

Kamerstuk 29 689, nr. 496

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven