29 683 Dierziektebeleid

Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2020

In mijn brief van 26 april 2019 (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 75) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de taskforce «Roadmap Afrikaanse varkenspest». Deelnemende partijen zijn de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en vertegenwoordigers van drie natuurorganisaties, en mijn ministerie. De taskforce is in juni 2019 gestart met als doel een roadmap op te stellen met acties gericht op het zo veel mogelijk verkleinen van de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland.

In maart jl. heeft de taskforce de roadmap afgerond en hebben alle deelnemende organisaties zich er aan gecommitteerd. De roadmap Preventie introductie Afrikaanse varkenspest treft u aan als bijlage bij deze brief1.

De roadmap bevat acties om de kans op een AVP-besmetting bij gehouden varkens en bij wilde zwijnen verder te verkleinen. De samenwerking tussen de verschillende leden van de taskforce was constructief en het is gelukt om, ondanks de complexiteit en soms uiteenlopende belangen, tot consensus te komen.

De roadmap bevat 16 aanbevelingen verdeeld over drie thema’s. De aanbevelingen hebben betrekking op preventieve maatregelen, onder andere op het gebied van hygiënemaatregelen bij gehouden varkens, en het reduceren van aantallen wilde zwijnen buiten de drie aangewezen leefgebieden in Gelderland en Limburg. Andere acties en aanbevelingen gaan over scholing van houders, informeren van doelgroepen en het beperken van risico’s ten gevolge van menselijk handelen. Ook zal onderzoek worden uitgevoerd om een betere methode te ontwikkelen om aantallen wilde zwijnen vast te kunnen stellen.

Sommige acties zijn al in gang gezet en andere moeten nog starten. Per actie is bepaald wie het voortouw neemt bij de verdere uitwerking en is een globale inschatting van de kosten en het tijdspad gemaakt. In de roadmap is een prioritering in de aanbevelingen aangebracht, omdat niet alle acties tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.

In regulier overleg van de taskforce zullen de komende jaren de voortgang en de resultaten van de acties en aanbevelingen worden gemonitord.

Ik wil mijn waardering uitspreken over de goede samenwerking die er tussen de verschillende partijen heeft plaatsgevonden en die tot deze roadmap heeft geleid. Deze samenwerking is van groot belang bij het voorkómen van introductie van AVP in Nederland. Door samen de schouders eronder te zetten en de aanbevelingen ten uitvoer te brengen hoop ik dat we allen kunnen voorkomen dat AVP ons land zal bereiken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven