29 683 Dierziektebeleid

Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2013

Hierbij bied ik u het rapport aan van het onderzoek dat de Consumentenbond met steun van het Ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd naar het voorkomen van ESBL-producerende bacteriën in rundvlees1.

Het voorkomen van ESBL-producerende bacteriën in de veehouderij is bekend en zorgwekkend. Dit onderzoek onderstreept nog eens de noodzaak van de aanpak van het antibioticumgebruik en -resistentie in de veehouderij. Deze aanpak en de voortgang van de genomen maatregelen hebben hoge prioriteit bij de minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en mijzelf.

Onze doelstelling is om het antibioticumgebruik in de veehouderij in 2015 met 70% te reduceren ten opzichte van 2009. In 2012 was er al vrijwel een halvering van het gebruik bereikt. Over onze maatregelen om het antibioticumgebruik terug te dringen hebben wij u eerder geïnformeerd, laatstelijk op 5 april (Kamerstuk 29 683, nr. 156).

Uw Kamer is in oktober 2012 uitgebreid geïnformeerd over de planmatige aanpak van ESBL’s (Kamerstuk 28 286, nr. 592). Omdat er beperkte kennis beschikbaar is over de diverse transmissieroutes van ESBL’s en de mogelijke bijdrage van deze routes aan de ESBL-problematiek, heeft kennisontwikkeling de hoogste prioriteit. Voor de concrete aanpak en een overzicht van het lopende onderzoek verwijs ik u naar deze brief van oktober 2012.

De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond zullen worden meegenomen in de eerstvolgende rapportage over de planmatige aanpak die reeds aan uw Kamer is toegezegd. Daarin zullen ook de resultaten van de jaarlijkse monitoring op antibioticumresistentie en -gebruik worden meegenomen die 21 juni a.s. zal verschijnen (de zogenoemde MARAN-rapportage) en zal worden ingegaan op het advies dat het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de NVWA zal uitbrengen over antibioticumresistentie in de voedselketen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven