Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 162

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2013

Hierbij stuur ik u een recent verschenen rapport over het jaarlijkse onderzoek naar de verontreiniging van aal met dioxines en PCB’s uit Nederlandse binnenwateren1. Het rapport aal beschrijft de verontreiniging in aal van 2006 tot en met 2012. Conform de motie Van Veldhoven en Jacobi2 is in 2012, naast de gebruikelijke lengteklasse van 30–40 cm, tevens grotere aal bemonsterd en is specifiek onderzoek gedaan naar gehalten in aal nabij de grenzen van het voor aal en wolhandkrabvisserij gesloten gebied. Tevens is gekeken naar het effect van de herziening van de Europese normen voor dioxine en PCB’s per 1 januari 2012.

In Nederland wordt het gezondheidsrisico voor de consument bij het eten van vervuilde van aal en wolhandkrab beperkt door het ingestelde vangstverbod in de gesloten gebieden. Deze gebieden zijn in 2011 vastgesteld op basis van de meerjarig normoverschrijdende gehalten in aal. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de situatie omtrent de vervuiling in aal de afgelopen jaren niet wezenlijk is veranderd. Het overgrote deel van de marktwaardige aal in de gesloten gebieden (87%) voldoet niet aan de Europese normen. Op basis van deze resultaten zie ik geen reden het vangstverbod op dit moment aan te passen.

Op enkele onderzochte locaties buiten het gesloten gebied zijn normoverschrijdende waarden gevonden in mengmonsters aal. Ook zijn er in 2012 bemonsteringen gedaan nabij de grenzen van het gesloten gebied. Deze bleken op enkele locaties in het gesloten gebied niet normoverschrijdend. Omdat ik mij niet wil baseren op eenmalige resultaten, zullen in 2013 op deze locaties nieuwe monsters worden genomen en geanalyseerd. Ik verwacht de resultaten hiervan in het eerste kwartaal van 2014 te ontvangen.

Op basis van de onderzoeksresultaten van de nieuwe bemonstering zal ik samen met mijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezien of dit gevolgen heeft voor het beleid en de begrenzing van het gebied waar een visverbod op aal geldt.

Ik zal uw Kamer hierover in de loop van 2014 informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Kamerstuk 32 658, nr. 16.