29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vissers te maken hebben met een grote hoeveelheid Europese regels die leiden tot hoge administratieve lasten en vaak strijdig zijn met de doelstelling om de hoeveelheid bijvangst te beperken;

verzoekt de regering samen met de sector een onderzoek te doen naar onnodige regels mede met het oog op de komende discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Houwers

Koopmans

Naar boven