29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2021

Een vermist-kind-alertering is van grote waarde om ontvoerde of in levensgevaar verkerende kinderen terug te vinden, door de vermissing razendsnel en breedschalig onder de aandacht van burgers en bedrijven te brengen. Het systeem AMBER Alert bestaat in Nederland sinds 2008, opgezet als particulier initiatief van Netpresenter B.V. in samenwerking met politie en justitie, eerst zonder vergoeding op basis van een samenwerkingsovereenkomst en vervolgens vanaf 2011 tegen betaling op basis van een commercieel contract.

Zoals eerder aan uw Kamer gemeld1, heeft de politie in 2017 geconstateerd dat conform de Aanbestedingswet het technisch beheer van het systeem AMBER Alert openbaar moet worden aanbesteed. Aan Netpresenter (en aan Uw Kamer) is het voornemen tot het starten van een openbare aanbesteding gemeld. Netpresenter heeft zich hiertegen met o.a. een bodemprocedure en daaropvolgend hoger beroep verzet. In afwachting van de juridische procedure is de voorgenomen aanbesteding aangehouden en is, ten behoeve van de continuïteit van de vermist-kind-alertering, het contract met Netpresenter jaarlijks verlengd. Na de uitspraak in hoger beroep resteren voor de politie geen juridische belemmeringen meer voor vernieuwing van de functionaliteit Alertering Vermist Kind.

De opgelopen vertraging heeft geleid tot een gewijzigde uitgangssituatie anno 2021 ten opzichte van 2017. Reeds in 2017 heb ik laten onderzoeken, mede naar aanleiding van de wens van Uw Kamer2, of de functionaliteit Alertering Vermist Kind zou kunnen worden ondergebracht bij Burgernet. Op dat moment was dat geen haalbare optie: Burgernet had destijds vooral een lokale functie en ook konden alleen tekstberichten worden verstuurd. Met het vernieuwde Burgernet 2.0 dat vanaf 2020 operationeel is, werd de optie van integratie echter wel realistisch: Burgernet 2.0 is in staat om ook landelijke berichten te verzenden en biedt de mogelijkheid om beeldmateriaal mee te sturen. Beide functies zijn noodzakelijke voorwaarden voor effectieve alerteringen ten aanzien van vermiste kinderen met een hoge risicofactor. De politie heeft deze optie nader onderzocht op technische en organisatorische vereisten en heeft op basis daarvan besloten de functionaliteit Alertering Vermist Kind te integreren in Burgernet 2.0. Daarbij zal de politie de merknaam AMBER Alert en het bijbehorende beeldmerk niet overnemen. Berichten zullen dus voortaan onder de herkenbare naam en huisstijl van Burgernet verschijnen. Uiteraard zal dit aan het publiek duidelijk kenbaar gemaakt worden. Het huidige contract met Netpresenter eindigt op 22 juli 2021 en wordt niet opnieuw verlengd. De politie heeft Netpresenter inmiddels (mondeling en schriftelijk) op de hoogte gesteld van haar besluit en de hoop uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een ordentelijke afwikkeling en overdracht.

Integratie van de vermist-kind-functionaliteit binnen Burgernet draagt bij aan het overzichtelijker inrichten van de alerteringsfamilie. Ook komt de functionaliteit daarmee in eigendom van de politie, met een eigen bereik. Daarmee maakt de politie zich in dit vitale proces los van individuele marktpartijen en heeft de politie ook meer controle over de privacyaspecten rondom alertering en opsporings-berichtgeving. Tot slot kan door de samenvoeging efficiencywinst op het beheer worden behaald.

Uitgangspunt bij de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven, zoals ik ook in het verleden steeds aan Uw Kamer heb toegezegd3. Dit uitgangspunt geldt onverkort ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject. Samen met de politie ben ik ervan overtuigd dat Burgernet een kwalitatief goed en toekomstbestendig product zal neerzetten, waarbij het belang van het kind voorop blijft staan.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Laatstelijk 35 200 VI, nr. 8.

X Noot
2

O.a. Kamerstuk 29 628, nr. 755.

X Noot
3

Kamerstuk 29 628, nr. 755.

Naar boven