29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2019

Bij brief van 5 juni 2019 heeft u mij gevraagd u een reactie te doen toekomen waarin ik het verloop van de correspondentie met YAZULA schets alsmede de huidige stand van zaken uiteenzet. Hieronder treft u mijn reactie aan.

Het verloop van de correspondentie met YAZULA

In 2013 heeft YAZULA mijn ministerie verzocht om de verstrekking van NL-Alert berichten. In 2015 heeft YAZULA formeel mijn ministerie verzocht geautomatiseerde verstrekking van NL-Alert berichten mogelijk te maken. Deze verzoeken zijn niet gehonoreerd. Mijn ministerie beschikte indertijd niet over een technische mogelijkheid om NL-Alert berichten in real time aan een derde te verstrekken.

In de periode 2017–2018 heeft mijn ministerie een operationeel technisch platform ontwikkeld waarop NL-Alert berichten wel direct konden worden verstrekt aan derden. YAZULA is uitgenodigd, evenals Omroep Zeeland en Waakspot, deel te nemen aan een pilot waarmee de werking van dit nieuwe platform werd getest. Hierbij werd ook de juiste weergave van NL-Alert berichten in de apps getest. De testen zijn in de eerste helft van 2018 afgerond en waren succesvol, waarna in juni 2018 aan YAZULA is meegedeeld dat alsnog aan het verzoek om een geautomatiseerde verstrekking van NL-Alert berichten via een technisch platform kon worden voldaan.

Op 8 augustus 2018 heeft een vertegenwoordiger van YAZULA gesproken met de secretaris-generaal van mijn ministerie over de verstrekking van NL-Alert berichten en andere onderwerpen.

Vervolgens is een analyse uitgevoerd naar de voorwaarden waaronder koppeling met systemen van derden kan worden gefaciliteerd. Het was immers de eerste keer dat NL-Alert berichten via particulieren zouden worden verspreid. Hierbij is onderzocht hoe bij het verzenden via andere kanalen de betrouwbaarheid en het effectief bereik van NL-Alert als alarmeringsmiddel beheersbaar kan worden gehouden. De afronding van deze analyse heeft helaas meer tijd gekost dan tevoren was ingeschat, zoals is uitgelegd in de brief van 15 mei jl.1 die in afschrift naar u is gestuurd.

Stand van zaken

De koppeling tussen het NL-Alert systeem en de app YAZULA is sinds 1 maart 2019 operationeel.

YAZULA heeft vervolgens de wens kenbaar gemaakt dat mijn ministerie de app YAZULA actief bekendmaakt in persberichten als een alternatieve manier om NL-Alert berichten te ontvangen. Ik heb YAZULA bericht dat mijn ministerie de mogelijkheid om NL-Alert berichten te ontvangen via derden op de website www.nl-alert.nlbenoemt. Op de website wordt de YAZULA app genoemd. Het NL-Alert communicatiebeleid van mijn ministerie is niet gericht op het actief bekendmaken welke commerciële partijen NL-Alert berichten tonen op hun platforms. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor commerciële reclame-exploitanten die NL-Alert berichten op reclamezuilen tonen.

Daarnaast is er schriftelijk nog contact geweest tussen mijn ministerie en YAZULA over verbetersuggesties van YAZULA over de werking van NL-Alert en zaken die YAZULA zijn opgevallen in uitgezonden NL-Alerts.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

2019Z09646.

Naar boven