Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329665 nr. 177

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2012

Op grond van artikel 8.29 van de Wet luchtvaart en artikel 3.1 van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol moet de Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport elk halfjaar verslag uitbrengen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dit verslag betreft de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode van een (deel van een) gebruiksjaar.

Voor Schiphol beslaat het gebruiksjaar de periode 1 november tot en met 31 oktober. Hierbij bied ik u ter kennisname bijgaande rapportage aan, waarin verslag wordt gedaan over de periode 1 november 2011 tot en met 30 april 2012.*)

Bevindingen en acties

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de inspectie) over de eerste helft van het gebruiksjaar 2012 zijn dat:

  • de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico en de geluidbelasting niet overschreden zijn;

  • van de stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken, de gerealiseerde emissie CO hoger is dan de relatieve grenswaarde voor deze stof;

  • door twee luchtvaartmaatschappijen dusdanig van een luchtverkeerweg en een minimale vlieghoogte in de nacht is afgeweken dat ze door de inspectie moesten worden aangeschreven;

  • voor alle regels inzake luchtverkeerwegen en minimale vlieghoogten waar LVNL zich aan te houden heeft, het geregistreerde percentage afwijkingen lager is dan of gelijk is aan het maximaal toegestane percentage afwijkingen;

  • zich geen situatie heeft voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik;

  • zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik hebben voorgedaan;

  • aan LVNL een bestuurlijke boete is opgelegd in verband met een overtreding van een regel voor het baangebruik in het gebruiksjaar 2011.

Toelichting op de bevindingen en acties

Gehanteerde grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten

Voor de periode 1 november 2011 tot en met 30 april 2012 gelden de vervangende grenswaarden zoals die zijn vastgelegd in de «Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 oktober 2011, nr. IENM/BSK-2011/141850, tot wijziging van de regeling van 13 oktober 2010, CEND/HDJZ-2010/3 sector LUV, houdende vaststelling van het experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep» (Stcrt. 2011, 19209).

CO-emissie

Schiphol heeft aangegeven dat de relatieve emissie CO (koolmonoxide) hoger is dan de relatieve grenswaarde voor deze stof. Dit betekent echter niet dat nu al kan worden vastgesteld dat aan het einde van het gebruiksjaar sprake zal zijn van een overschrijding van deze grenswaarde. Het gaat hier om een tussenstand, en de relatieve grenswaarde kan gedurende het gebruiksjaar nog wijzigen. Pas aan het einde van het gebruiksjaar kan worden beoordeeld of de relatieve grenswaarde voor CO daadwerkelijk overschreden is. Schiphol heeft zelf al een eerste onderzoek naar de te hoge emissiewaarde voor CO uitgevoerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer