Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129665 nr. 162

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2011

Bijgaand stuur ik u een brief door van de heer Alders inzake de voortgang van de Alderstafel Schiphol. De heer Alders rapporteert daarbij over de volgende onderwerpen:

  • 1. Monitoringsrapportage experiment nieuw normen- en handhavingsstelsel

  • 2. Hinderbeperkende maatregelen

  • 3. Jaarverslag Alderstafel 2010.

1. Monitoringsrapportage experiment nieuw normen- en handhavingsstelsel

Tijdens het algemeen overleg met de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van 5 en 6 oktober 2010 (kamerstukken 29 665, nrs. 156 en 157) is toegezegd de Tweede Kamer elke drie maanden te informeren over de monitoringsrapportage van het experiment. In bijgaande monitoringsrapportage over november, december en januari wordt inzicht gegeven in de wijze waarop in de praktijk wordt gevlogen in relatie tot de voorgestelde regels. Naast de monitoringsrapportages zal na het eerste en na het tweede jaar van het experiment een evaluatie plaatsvinden.

Op 28 oktober 2010 heb ik u geïnformeerd over de brief van de heer Alders waarin de evaluatiecriteria worden genoemd op basis waarvan deze evaluaties zullen plaatsvinden (29 665, nr. 158).

2. Hinderbeperkende maatregelen

In het Aldersadvies van 19 augustus 2010 is ook een aantal hinderbeperkende maatregelen genoemd, waaronder CDA’s (glijvluchten). In bijgevoegde brief geeft de heer Alders aan welke uitwerking hier sindsdien aan is gegeven.1 Ik vertrouw erop hiermee voor het deel van CDA’s invulling te hebben gegeven aan de door uw Kamer aangenomen motie, 31 936, nr. 153.

Bij de hiervoor genoemde evaluatie van het experiment met het nieuwe stelsel wordt opnieuw gerapporteerd over de stand van zaken rond CDA’s.

3. Jaarverslag Alderstafel 2010

Tevens ontvangt u hierbij het tweede Jaarverslag van de Alderstafel Schiphol over de werkzaamheden ter uitvoering van het Aldersadvies Schiphol van 1 oktober 2008. Het bijgevoegde jaarverslag doet verslag van de werkzaamheden van de Tafel in het afgelopen jaar1.

De Alderstafels hebben in 2010 opnieuw goede resultaten opgeleverd waarvan de adviezen over Eindhoven en de uitwerking van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel de belangrijkste zijn. Ik ben de heer Alders hiervoor zeer erkentelijk.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.