Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 942

29 628 Politie

Nr. 942 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2020

Op 20 februari 2020 heb ik tijdens het Algemeen Overleg Politie, naar aanleiding van vragen van het lid Van Dam (CDA), toegezegd uw Kamer te informeren over de stand van zaken van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en het tijdpad van de ICT-vernieuwing bij de politie. Eerder heb ik uw Kamer in mijn brief van 13 december 2019 (Kamerstuk 29 628, nr. 921) het advies gestuurd van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het project Winkeldiefstal (onderdeel van het programma PVR) en mijn reactie hierop. Ook heeft op 12 februari jl. een technische briefing over dit onderwerp plaatsgevonden. In deze brief ga ik achtereenvolgens in op de opvolging van de adviezen van het BIT, de planning van PVR-Winkeldiefstal en de uitfasering van de huidige systemen, waaronder de Basisvoorziening Handhaving (BVH).

Programma Vernieuwend Registreren en Operationeel Politie Platform

Het Programma Vernieuwend Registreren komt voort uit het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP 2012 – 2017). De huidige registratieve politiesystemen zijn onvoldoende toekomstvast om de door de politie gewenste vernieuwing te realiseren. Door PVR worden de bestaande registratieve politiesystemen vervangen zodat agenten en rechercheurs optimaal worden ondersteund bij het eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van deze gegevens op een eenduidige en gebruiksvriendelijke manier. Daarnaast maakt PVR het mogelijk om nieuwe technieken te integreren zoals het gebruik van multimedia (spraakdata en beeldmateriaal).

Sinds het Aanvalsprogramma (2012–2017) streeft de politie naar een ICT-uitgavenratio van 70% voor beheer en 30% voor vernieuwing. Uitvoering van het programma PVR levert hier een directe bijdrage aan: door verouderde, dure systemen te vervangen door nieuwe systemen met lagere beheerkosten creëert de politie ruimte voor ICT-vernieuwing. De realisatie op deze norm wordt in de planning- en controlcyclus gevolgd.

Het Programma PVR is in 2018 gestart met voorbereidende activiteiten en loopt door tot en met 2024. Hieraan voorafgaand heeft de politie, binnen het Aanvalsprogramma, gekeken naar mogelijke beschikbare standaardoplossingen in de markt. Daarbij is ook gekeken of systemen die door collega politieorganisaties in het buitenland worden gebruikt, met kleine aanpassingen, geschikt gemaakt kunnen worden voor de Nederlandse situatie. Daarbij is vastgesteld dat er geen kant-en-klare oplossing beschikbaar is. Vanuit dit vertrekpunt is PVR ingericht, waarbij voor wat betreft de beheersing van het programma is gekozen voor een gefaseerde en gecontroleerde aanpak met tussentijdse evaluatie- en beslismomenten. Met deze werkwijze kan flexibel worden ingespeeld op eventuele onverwachte zaken. Deze werkwijze sluit volledig aan op de adviezen die de Commissie Elias in haar eindrapport heeft geformuleerd.

Voor wat betreft de technische oplossing heeft de politie gekozen voor het inrichten van het Operationeel Politie Platform (OPP). In dit OPP worden alle gemeenschappelijke functionaliteiten zodanig ondergebracht dat efficiënt en betrouwbaar eenmalige registratie en meervoudig gebruik van gegevens plaatsvindt. Ook de totstandkoming van OPP is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd: tijdens het AVP zijn architecturen opgesteld, interne en externe onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de stabiliteit en toekomstvastheid van OPP, risicoanalyses en performancetesten uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij was, conform het IV/ICT-beleid van de politie, het zoveel mogelijk toepassen van standaardcomponenten uit de markt.

In aanvulling op de genoemde risicobeperkende maatregelen zijn er op OPP twee voorzieningen gerealiseerd -Executie en Signalering (E&S) en eBriefing- om de technische haalbaarheid van OPP te toetsen. Beide voorzieningen zijn inmiddels in productie genomen. De toegevoegde waarde en het gebruikersgemak van E&S en eBriefing wordt, binnen de politie en bij de partners in de veiligheidsketen waaronder de KMAR, positief gewaardeerd.

De eerstvolgende op OPP te realiseren voorziening betreft PVR-Winkeldiefstal. Dit project heeft als doel het leveren van moderne ondersteuning bij een verbeterd werkproces Afhandeling winkeldiefstal met aangehouden verdachte. De toegevoegde waarde voor winkeliers, politiemensen en ketenpartners is groot. Het betreft hier op jaarbasis 35.000 aangehouden verdachten. Invoering van PVR-Winkeldiefstal draagt bij aan de verlaging van de gemiddelde afhandeltijd van winkeldiefstal en aan de bereidheid van winkeliers om aangifte van diefstal te doen.

Vervolg op BIT-onderzoek

Eind 2019 heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) haar eindadvies over PVR-Winkeldiefstal opgeleverd. In mijn brief van 13 december 2019 heb ik aangegeven dat ik kies voor een tweesporen strategie.

Spoor 1: onderzoek door onafhankelijke externe partij

Ik onderschrijf de adviezen van het BIT. Daarom laat de politie door een externe partij onderzoeken op welke wijze deze aanbevelingen en oplossingsrichtingen zo goed mogelijk kunnen worden geïmplementeerd. Het externe onderzoek richt zich op de optimale implementatie van de drie hoofdaanbevelingen van het BIT:

  • Laat het uitgangspunt van volledige vervanging los;

  • Stop of herzie de opzet van OPP;

  • Zet in op concrete beheersbare vernieuwingen die direct waarde toevoegen.

De opdracht voor het uitvoeren van het onderzoek is recent gegund aan de firma Deloitte. De werkzaamheden zijn medio maart 2020 gestart en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal 2020 worden afgerond. Eind tweede kwartaal, begin derde kwartaal 2020 zal mogelijk door de politie een aanvullend technisch onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de aanbevelingen uit het externe onderzoek met betrekking tot de technische keuzes (OPP) op hun toepasbaarheid in de praktijk worden getoetst. De politie heeft er voor gekozen om het opdrachtgeverschap op het externe onderzoek te versterken, door Hans Wanders (voormalig CIO Rijk) aan te stellen als gedelegeerd opdrachtgever.

Spoor 2: ontwikkelen en in productie nemen van PVR Winkeldiefstal

Parallel aan het uitvoeren van spoor 1 zal in 2020 de ontwikkeling van PVR-Winkeldiefstal worden voltooid. Naast de eerder genoemde toegevoegde maatschappelijke waarde en de efficiencywinst biedt de realisatie van PVR Winkeldiefstal de mogelijkheid om verdere praktijkervaring op te doen met OPP. De eerste bevindingen uit de proef winkeldiefstal zijn positief. De hoofd

kerninstructeurs zijn inmiddels opgeleid en de opleiding van kerninstructeurs binnen de eenheden is gestart. De voltooiing van PVR Winkeldiefstal is voorzien eind van dit jaar.

Vervolgtraject PVR en OPP

Op grond van de resultaten van het externe onderzoek en de inzichten en ervaringen die met de ontwikkeling en implementatie van PVR-Winkeldiefstal en OPP zijn opgedaan, zal worden bepaald op welke wijze en met welke planning het vervolgtraject voor PVR en OPP wordt gerealiseerd.

Op de vragen van uw Kamer, wanneer de vernieuwing van de huidige systemen is afgerond en bijvoorbeeld de Basisvoorziening Handhaving (BVH) daadwerkelijk is uitgefaseerd, kan ik op dit moment geen antwoord geven aangezien deze vragen worden onderzocht binnen spoor 1 dat zojuist is gestart. De ambitie die de politie had geformuleerd was om de ICT-vernieuwing en vervanging van de huidige registratieve systemen in 2024 af te ronden. Ook had de politie de wens uitgesproken om in drie jaar BVH uit te faseren. Uit het recent gestarte onderzoek zal moeten blijken of deze ambities haalbaar zijn dan wel moeten worden bijgesteld.

In het onderzoek wordt, op grond van de karakteristieken van de te vervangen registratieve systemen en in relatie tot de bevindingen met betrekking tot de inrichting van het OPP, beoordeeld in welke volgorde en op welke technische wijze deze vervanging het best kan worden gerealiseerd. Ook wordt daarbij onderzocht of alle registratieve systemen moeten worden vervangen en welke vernieuwingen die direct waarde toevoegen naar voren gehaald moeten worden. Alle alternatieven en opties worden daarbij onderzocht.

Nadat op grond van de resultaten van de sporen 1 en 2 de vervolgplanning door de Korpsleiding is bepaald kan ik uw Kamer nader en concreter informeren. Dit antwoord kan ik uw Kamer geven wanneer het vervolgtraject voor PVR en OPP is bepaald. Ik zal uw Kamer over de voortgang van beide sporen informeren in het Halfjaarbericht Politie.

Ik vertrouw er op uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus