Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 934

29 628 Politie

Nr. 934 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2020

Tijdens het Algemeen Overleg Politie van 19 december 2019 heb ik toegezegd een brief te sturen over het vastleggen van de training van vaardigheden van agenten met betrekking tot het stroomstootwapen en over de voortgang van de aanbesteding van het stroomstootwapen. Deze toezegging doe ik hiermee gestand. Tevens ga ik in op de motie van de leden Den Boer (D66) en Diertens (D66) om in het kader van de medische monitoring, uiterlijk 2026 een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen met specifieke aandacht voor de ggz en de Kamer daar periodiek over te informeren.1

1. Training van vaardigheden van agenten m.b.t. het stroomstootwapen

De Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren stelt als eis dat een ambtenaar van een geweldmiddel gebruik mag maken, wanneer dat geweldmiddel rechtens aan hem is toegekend en hij in het gebruik daarvan is geoefend. Dat geldt voor elk geweldsmiddel en dus ook voor het stroomstootwapen.

Voordat een stroomstootwapen aan een medewerker wordt toegekend, zal deze een opleiding van drie dagen krijgen. De aandachtspunten uit de pilots, de evaluatie en de afspraken uit de handreiking tot samenwerking tussen ggz en politie zijn hierin opgenomen. Daarnaast moet de ambtenaar aan wie het stroomstootwapen is toegekend, elk jaar met goed gevolg een aantal toetsen afleggen om voor een nieuw kalenderjaar gecertificeerd (voldoende geoefend) en daarmee bevoegd te zijn om van dit geweldmiddel gebruik te mogen maken. Voorafgaand aan de toets worden de daarvoor benodigde vaardigheden getraind.

Indien de medewerker met succes de opleiding of hercertificering afrondt, dan wordt in de daarvoor gebruikelijke personeelssystemen geregistreerd dat de betreffende medewerker bevoegd en bekwaam is. Deze systemen zijn voor medewerkers en leidinggevenden toegankelijk waardoor te allen tijde inzichtelijk is of een medewerker tijdens een dienst wel of niet met een stroomstootwapen kan worden uitgerust.

De opleiding voor het stroomstootwapen is ontwikkeld door de Politieacademie. De Politieacademie leidt de IBT-docenten van de Operationele Begeleiding en Training Teams (OBT) op, die in de eenheden de daartoe aangewezen medewerkers van de Basis Politiezorg zullen gaan opleiden. Het onderhoud van de competenties om het stroomstootwapen te gebruiken, zal tijdens de reguliere IBT-trainingen plaatsvinden.

2. Voortgang van de verwerving

De verwervingsprocedure start met het opstellen van het zogenoemde functioneel kader. Hierin staan de eisen vermeld die aan het te verwerven stroomstootwapen worden gesteld. Het opstellen van het functioneel kader is inmiddels gestart. Zodra dit kader gereed is en met de politievakbonden in het Commissie georganiseerd overleg politieambtenarenzaken (CGOP) is besproken, kan de aanbesteding worden gestart. Ervaring leert dat de doorlooptijd daarvan varieert van drie maanden tot anderhalf jaar.

3. De motie van de leden Den Boer en Diertens (wetenschappelijk onderzoek gezondheidseffecten)

Tijdens het VAO op 19 december 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 39, VAO Politie) is de motie van de leden Den Boer (D66) en Diertens (D66) door uw Kamer aangenomen (Handelingen II 2019/20, nr. 39, Stemmingen). Ik zal deze motie uitvoeren. Bij de voorbereiding van de invoer van het stroomstootwapen, wordt de opzet van het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek betrokken. Ik verwacht in het halfjaarbericht politie van komend najaar nader in te kunnen gaan op de opzet van dit onderzoek.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 929.