29 628 Politie

Nr. 917 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

Zoals u bekend leiden de recente ontwikkelingen in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tot grotere druk op ons politieapparaat.

In mijn brief van 13 november jl. aan uw Kamer1 heb ik gereageerd op de zorgen over de huidige situatie die vanuit de regioburgemeesters aan Uw Kamer en aan mij zijn overgebracht. Het kabinet deelt die zorgen, zeker in het licht van de vervangings- en uitbreidingsopgave die al bestond voor de politie.

In dat licht heeft het kabinet besloten tot een aanvullende impuls van € 10 mln voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg. Zulks ten gevolge van de extra taken in het stelsel, waartoe de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging bij de Landelijke eenheid (DKDB) en de Beveiliging- en Bewakingseenheden (BBE-teams) uit de regionale eenheden behoren. De maatregelen sluiten aan op de bredere aanpak om de druk op de bestaande politiecapaciteit te verlichten waarvoor ik in november 2018 al eerder geld beschikbaar heb gesteld2. Tevens is er samenhang met de intensivering van 110 miljoen euro voor de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, die mede bestemd is voor een betere beveiliging van rechters, officieren van justitie en advocaten.

Zoals gezegd zullen de middelen allereerst en vooral ten goede komen aan de DKDB en de basisteams (BBE) om deze druk te verlichten. Daartoe zal zoveel als mogelijk worden ingezet op versterking en versnelling van de (uitvoering van de) relevante opleidingen bij de Politieacademie. Het betreft onder meer specialistische opleidingen voor nevenfuncties op het gebied van de bewaken-en-beveiligingstaken. Zo komt er een bredere basis in de politieorganisatie om deze taken te kunnen vervullen.

Daarnaast kunnen de middelen worden aangewend voor het inhuren van niet-executieve medewerkers waardoor executieve medewerkers vrij gemaakt kunnen, voor specialistische inhuur, of voor het mogelijk maken van werktijduitbreiding of het vergoeden van extra overuren. Ook kunnen de extra middelen worden ingezet voor nieuwe technologie en materieel als onderdeel van de alternatieve bewaken-, beveiligen- en getuigenbeschermingsconcepten.

Dit extra geld, dat via een bijzondere bijdrage wordt verstrekt, helpt om de druk op de organisatie te verlichten. Maar dan nog zullen in de eerstvolgende jaren vaak ongemakkelijke keuzes in zowel de veiligheids- als verbeterambities binnen de eenheden nodig zijn.

Met de korpschef en de gezagen zal ik de situatie nauwgezet monitoren. De korpschef en ik zijn met de politievakbonden in gesprek over maatregelen die de instroom van nieuwe politiemensen in de eenheden moeten versnellen en de inzetbaarheid moeten vergroten.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 915.

X Noot
2

Kamerstuk 29 628, nr. 820.

Naar boven