29 628 Politie

Nr. 909 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2019

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 september 2019 heeft uw Kamer verzocht om een brief over het NOS-bericht dat in een deel van de politie- eenheid Den Haag sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur (Handelingen II 2019/20, nr. 2, Regeling van Werkzaamheden). Daarnaast heeft u op 26 september 2019 aan mij verzocht in te gaan op de berichtgeving rondom de teamchef van de politie van de Eenheid Den Haag (Handelingen II 2019/20, nr. 6, Regeling van Werkzaamheden).

Over beide berichtgevingen kan ik op dit moment geen uitspraak doen. De districtsleiding laat een intern onderzoek uitvoeren (door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten) naar aanleiding van de melding van misstanden op het bureau Hoefkade. Daarnaast heeft de politiechef een extern bureau een teamanalyse laten uitvoeren naar het managementteam waar de teamchef van de eenheid Den Haag deel van uitmaakt (niet zijnde Hoefkade). De korpschef zal mij over de uitkomsten van het onderzoek en de analyse informeren. Naar aanleiding hiervan wordt bezien of extra maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van het werkklimaat binnen de eenheid Den Haag. Hierover zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren.

Voor wat betreft de berichtgeving rondom de teamchef van de politie van de eenheid Den Haag is de korpschef verantwoordelijk voor het beheer van de organisatie, waaronder het HRM-beleid. Ik kan dan ook niet inhoudelijk ingaan op deze individuele casuïstiek.

Wel kan ik u melden, zoals ik ook in mijn brief van 3 september jl. aan uw Kamer over diversiteit, inclusie en omgangsvormen heb bericht, dat de korpschef verschillende maatregelen heeft genomen om een diverse, veilige en inclusieve werkcultuur te bevorderen (Kamerstuk 29 628, nr. 906). Het streven is een werkklimaat waarin eenieder zich vrij voelt om zich te uiten en waarin collega’s voor elkaar zorgen, naar elkaar luisteren, open staan voor kritiek en daar samen van willen leren. In dit na te streven werkklimaat is geen ruimte voor discriminatie en overmatig gebruik van geweld.

Het is beleid van de korpschef dat tegen incidenten op dit terrein altijd wordt opgetreden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven