29 628 Politie

Nr. 908 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2019

Naar aanleiding van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 25 september 2019 ontving ik uw verzoek om voor het Algemeen Overleg Politie van 10 oktober a.s. te reageren op het artikel «Politie overschreed budget voor feesten met miljoenen» (fd.nl, 21 september 2019). In het vragenuur d.d. 24 september jl. heb ik hier reeds met uw Kamer over gesproken (Handelingen II, 2018/19, nr. 4, vragen van het lid Azarkan aan de Minister van Justitie en Veiligheid over Het overschrijden met miljoenen van het «feest- en cadeaubudget» bij de politie).

Met gemeenschapsgeld moet zorgvuldig worden omgegaan en er moet verantwoording over worden afgelegd. Transparantie en het betrachten van gepaste soberheid zijn hierbij essentieel. Daarom worden bijvoorbeeld de declaraties van de politietop sinds 2014 maandelijks gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Daarnaast is sprake van toezicht en een heldere functiescheiding in de managementlijn.

In opdracht van de korpsleiding is een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de aard en omvang van representatiekosten over de periode 2017–2019. Doel hiervan is onder meer het aanbrengen van een duidelijker onderscheid tussen externe representatiekosten en interne kosten, bijvoorbeeld in het kader van goed werkgeverschap. Indien nodig zullen de uitkomsten van het onderzoek resulteren in aanvullende verbetermaatregelen. Deze maatregelen zullen in 2020 aansluiten bij de verdere doorontwikkeling van de politieorganisatie en de nieuwe begrotingssystematiek van het korps.

Zoals toegezegd tijdens het vragenuur van 24 september zal de politie in het jaarverslag over 2019 ingaan op de verantwoording van de representatiekosten en de afbakening met andere soorten kosten. Tevens zal de korpsleiding mij informeren over de conclusies van het onderzoek en over mogelijke extra maatregelen die zij in navolging hierop heeft genomen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven