29 628 Politie

Nr. 891 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2019

Eind vorig jaar informeerde ik uw Kamer over de aanpak van administratieve lastenverlichting in de opsporing.1 Kort samengevat gaf ik aan dat een nieuwe, meerjarige aanpak nodig was, die voelbaar moest zijn op de werkvloer en die sterker dan voorheen immateriële waarden stelde. Deze meerjarige aanpak wordt vormgegeven door een daartoe ingestelde commissie onder leiding van dhr. Zuurmond – oprichter van de zogenaamde Kafkabrigade – en samengesteld uit vertegenwoordigers van wetenschap, politie, OM, ZM en politievakbonden. In deze brief informeer ik uw Kamer over de voorgestane en ingezette aanpak van deze commissie, wiens werkzaamheden ik zeer van belang vind om de lasten waar rechercheurs op de werkvloer mee kampen te reduceren.

Allereerst is het daarbij van belang op te merken dat de werkzaamheden van de commissie meerjarig zijn en daarmee de middellange termijn bestrijken. Maar ook op de korte termijn en op de lange termijn wordt niet stilgezeten: zo adresseert de politie momenteel de actuele top 10 ergernissen in de opsporing zoals geïdentificeerd in het rapport «effectieve tijd voor de opsporing».

In de eenheden worden politiemedewerkers bijvoorbeeld door het volgen van (aanvullende) opleidingen beter toegerust voor het gebruik van Summ-IT, het kernsysteem van de recherche. De performance van Summ-IT is en wordt verbeterd en het functioneel beheer versterkt. Daarnaast onderzoekt de politie of aanvragen voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden zoals het vorderen van camerabeelden op grond van artikel 126 nda SV ook mobiel kunnen worden opgemaakt. Zo kan eventuele wachttijd op een plaats delict gebruikt worden voor het mobiel opmaken van een vordering of proces verbaal.

Aansluitend op de top 10 ergernissen en conform de CAO afspraken werkt de politie aan een voorstel de administratieve ondersteuning voor zowel de opsporing als de GGP te versterken vanuit de mogelijkheden die de Participatiewet daarvoor biedt. Het gaat daarbij om ondersteuning op werkzaamheden variërend van het eenvoudig onderhoud van technische hulpmiddelen tot het uitlezen van camerabeelden, waar langere tijd een zeer scherpe focus wordt gevraagd. Het voorstel zal binnenkort met de bonden worden besproken.

Via het programma »vernieuwd registeren» werkt de politie aan lange termijn oplossingen door de vervanging en vernieuwing van registratieve systemen. Systemen worden gebruiksvriendelijker en dubbele invoer wordt voorkomen.

De commissie heeft na oriënterende werkbezoeken en introductiegesprekken besloten langs twee lijnen te werken: een onderzoekslijn en een actielijn.

In de onderzoekslijn heeft de commissie onlangs drie onderzoeken in gang gezet naar: 1. waarden van rechercheurs 2. belemmerende en accommoderende factoren van organisatieverandering gericht op lastenreductie en 3. percepties rondom tijdsbesteding via de zogenaamde day reconstruction methodiek. De onderzoeken zullen naar verwachting eind 2019 gereed zijn.

In de actielijn worden issues opgepakt die een grote impact hebben op administratieve lasten. De commissie maakt daarbij gebruik van de «Kafka-methodiek». Kort samengevat een doorontwikkeling van «appreciate inquiry», een verandervisie en -strategie met als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt. Zodat politiemedewerkers gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst.

In deze tweede (actie) lijn wil de commissie elke zes tot negen maanden enkele issues onderzoeken. De commissie heeft voor de eerste periode gekozen voor een drietal issues, namelijk:1. knelpunten in database- en bedrijfsprocessystemen 2. een verkenning naar meer modulair opsporingsonderwijs en 3. digitalisering in de strafrechtsketen gericht op het uitwisselen van multimediale informatie.

Na afronding van de onderzoeken, zal ik uw Kamer informeren over de wijze waarop de commissie de uitkomsten in zijn aanpak betrekt. Nadat de commissie zijn eerste werkzaamheden in de actielijn heeft beproefd, zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten en haar agenda voor de navolgende periode. Ik verwacht dat eind 2019 te doen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 816.

Naar boven