29 628 Politie

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 867 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2019

Bij brief van 20 december jongstleden heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen samenwerking op de arrestantenzorg tussen de politie Amsterdam en de Dienst Justitiële Instellingen (DJI).1 Middels deze brief informeer ik u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, over het positieve vervolg hiervan.

De in de afgelopen maanden voorbereide businesscase heeft zichtbaar gemaakt dat door arrestanten voortaan onder te brengen in het Justitieel Cellencomplex Schiphol (JCS), onder gelijktijdige sluiting van de drie bestaande politiecellencomplexen, zich in de regio Amsterdam de mogelijkheid voordoet tot een efficiëntere samenwerking in de strafrechtketen. In december jl. berichtte ik u nog dat de resultaten van de businesscase zodanig waren dat ik opdracht had gegeven tot voorbereiding van de verdere besluitvorming, teneinde te kunnen over gaan tot uitvoering van de voorgestelde efficiencymaatregelen ten aanzien van de arrestantenzorg voor de gemeente Amsterdam. Deze voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en ik kan u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, informeren dat we zullen overgaan tot uitvoering van deze voorgenomen maatregelen.

Het beoogde resultaat van de businesscase is een substantiële verhoging van de inzetbaarheid van de politie, in eerste instantie binnen de eenheid van politie van Amsterdam. De businesscase gaat uit van 172 fte die elders, met name in de basisteams van de eenheid van politie in Amsterdam, ingezet kunnen worden. Jaarlijks zal er vanuit de Regeerakkoordgelden voor de politie € 7,1 mln voor het realiseren van de businesscase worden ingezet. In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie is afgesproken dat ook de andere eenheden na verloop van tijd zullen meeprofiteren van dit voordeel voor de eenheid van politie van Amsterdam. De precieze uitwerking hiervan hoort bij de uitvoering van de businesscase. Het is de bedoeling dat vanaf 2022 de overige eenheden van politie hun aandeel (in totaal 54 fte) in dit voordeel kunnen verzilveren.

De hier bedoelde extra capaciteit zal fasegewijs beschikbaar komen. Het is de verwachting dat de eerste arrestanten al eind 2019 in het Justitieel Complex Schiphol ondergebracht zullen worden. Het hele traject zal naar verwachting in totaal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Ik zal uw Kamer gedurende deze periode op de hoogte houden van de voortgang en de resultaten van dit samenwerkingsproject.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstukken 29 268 en 24 587, nr. 854.

Naar boven