29 628 Politie

Nr. 779 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2018

De evaluatie van de pilot stroomstootwapens door de politieacademie is afgerond. Bijgaand treft u het eindrapport aan1.

De korpschef heeft mij laten weten zich te bezinnen op de conclusies van het rapport. De hoofdconclusie is dat «het gebruik van het stroomstootwapen in de vorm van (het dreigen met) het afvuren van de pijltjes bijdraagt aan een veiliger en effectiever politieoptreden, maar wel afhankelijk van de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het wapen wordt gebruikt».

Uit de evaluatie komen positieve punten naar voren over de inzet van het stroomstootwapen in de pilotfase. De inzet van het stroomstootwapen lijkt te leiden tot minder verwondingen bij zowel agenten als bij personen tegen wie het wapen wordt ingezet. In een groot aantal gevaarlijke situaties waarmee agenten gedurende de pilot werden geconfronteerd droeg het bij aan het succesvol optreden en beëindiging van de situatie. Ook leidt het wapen bij politiemensen tot meer zelfvertrouwen.

Gelijktijdig zijn er nog kwetsbare vraagstukken die zorgvuldige overwegingen vragen en nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de verdere besluitvorming. Zoals de effectiviteit en wenselijkheid van de drivestun mode, of bijvoorbeeld adequate training en oefening en de evaluatie van het gebruik door hulpofficieren. Ook het gebleken gebruik in ingesloten setting of tegen mensen die reeds (deels) onder controle zijn en het gebruik in GGZ-instellingen – mede naar aanleiding van de uitgevoerde motie Ellesmeet c.s. – vragen nadere doordenking.

Ik zal uw Kamer – nadat ik hierover advies van de korpschef heb ontvangen – nader berichten over deze vraagstukken en de vraag of – en dan onder welke omstandigheden – het wenselijk lijkt het stroomstootwapen in de reguliere bewapening van de politie op te nemen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven