29 628 Politie

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 758 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2018

Hierbij zend ik uw Kamer in overeenstemming met artikel 30 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving het inspectierapport «Buitengewone agenten van politie in Caribisch Nederland» van de Raad voor de rechtshandhaving1, alsmede mijn reactie daarop.

Rechtshandhaving, zo constateert de Raad, is niet een zaak van de politie alleen. Verschillende partners van de justitiële keten hebben meer specifieke handhavingstaken. Om het deze organisaties mogelijk te maken daadwerkelijk op te treden, heeft de wetgever de mogelijkheid gecreëerd van de aanstelling van buitengewone agenten van politie (BavPol). Met hun BavPol-bevoegdheden kunnen zij, onder de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie, een effectieve bijdrage leveren aan de rechtshandhaving in Caribisch Nederland.

De Raad constateert dat het onderzoek een wisselend beeld heeft opgeleverd van de bijdrage van BavPol’ers aan de rechtshandhaving in Caribisch Nederland. Ik herken dit beeld. Geschetst wordt een bestel dat in bepaalde opzichten nog in ontwikkeling is. Bij een aantal organisaties heeft de BavPol de waarde reeds bewezen, andere organisaties zijn nog verkennend in hun behoefte. Ook de Raad constateert dat het van belang is dat de ketenpartners voor zichzelf én gezamenlijk nagaan in welke situaties strafrechtelijk optreden aan de orde is en wat er voor nodig is om in die gevallen daadwerkelijk strafrechtelijk te kunnen optreden. Daarbij past, zo stelt de Raad, dat zij nadenken over bijvoorbeeld het benodigde aantal medewerkers met BavPol-status en de bevoegdheden die zij daarbij nodig hebben.

Naast een aantal positieve ontwikkelingen ziet de Raad dan ook mogelijkheden voor verbetering. Het rapport bevat daartoe een aantal algemene aanbevelingen, en een tweetal aanbevelingen specifiek gericht op Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Dit betreft de laatste twee aanbevelingen.

In algemene zin onderschrijf ik de aanbevelingen van de raad en ik zal hier, voor zover dat nog niet reeds in gang is gezet, ook uitvoering aan gaan geven. Een belangrijke rol zal hierbij weggelegd zijn voor de Stuurgroep BavPol, waarin vertegenwoordigers van de handhavingspartners regelmatig bijeen komen. Daar zal men in gezamenlijkheid aan verdere versterking gaan werken. Vanzelfsprekend zal ik de stuurgroep en de daarbij aangesloten partijen waar nodig ondersteunen.

Ik heb het rapport onder de aandacht gebracht bij de organisaties, ook buiten mijn eigen departement, die medewerkers met een BavPol-bevoegdheid inzetten.

Ik ga hieronder graag op de specifieke aanbevelingen in.

Aanbeveling 1: Betrek alle ketenpartners bij de Stuurgroep BavPol.

Aanbeveling 2: Zorg ervoor dat «samenwerking en afstemming» tussen de opsporingsdiensten een vast agendapunt wordt tijdens de vergaderingen van de Stuurgroep BavPol.

Reactie: Deze aanbevelingen neem ik over, en breng ik onder de aandacht van de Stuurgroep BavPol. Ik verwacht van de stuurgroep om dit, in overleg met de betrokken partijen vorm te geven.

Aanbeveling 3: Zorg voor bekorting van de doorlooptijd tussen het slagen voor het BavPol-examen en de beëdiging.

Reactie: Deze aanbeveling neem ik over en breng ik tevens onder de aandacht van de stuurgroep. De doorlooptijden zijn onder meer afhankelijk van het indienen van de juiste formulieren, een correcte verwerking en een adequate planning van de beëdiging. Het is hierbij van belang dat betrokken partijen goed met elkaar in contact blijven.

Aanbeveling 4: Creëer op korte termijn duidelijkheid over de manier waarop de BavPol’ers die in 2012 of 2013 zijn beëdigd hun bevoegdheid kunnen behouden.

Reactie: Op initiatief van de stuurgroep is hierover ten aanzien van aantal van de betrokken partijen inmiddels duidelijkheid gecreëerd. Waar dat nog niet het geval is zal dat naar verwachting op korte termijn gebeuren. Ik neem de aanbeveling dan ook over.

Aanbeveling 5: Ga na waar bij de verschillende opleidingen die kunnen leiden tot de BavPol-status efficiëntie-winst kan worden behaald door onderdelen te combineren.

Reactie: Deze aanbeveling neem ik over. Waar efficiëntie-winst mogelijk is dient deze te worden benut. Ik zal de stuurgroep verzoeken om te inventariseren waar mogelijke efficiëntie-winst kan worden behaald en wat daar voor nodig is. Hier ligt overigens ook een relatie met aanbeveling 7.

Aanbeveling 6: Neem het initiatief om, in afstemming met het KPCN en het OM BES, ook voor de openbare lichamen Bonaire en Sint Eustatius tot handhavingsarrangementen te komen.

Reactie: Deze aanbeveling kan ik niet overnemen. Het is immers een bevoegdheid van de openbare lichamen zelf om hiertoe het initiatief te nemen. Wel zal ik de toegevoegde waarde van handhavingsarrangementen onder hun aandacht brengen.

Aanbeveling 7: Bied de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba ondersteuning bij de ontwikkeling van een BavPol-opleiding.

Reactie: Deze aanbeveling neem ik over. Ik zal met de stuurgroep in overleg treden om te bezien op welke wijze hieraan concreet invulling kan worden gegeven. Overigens zal de BavPol opleiding op Saba op korte termijn van start kunnen gaan.

Aanbeveling 8: Zorg voor deugdelijke registratie van basisgegevens ten aanzien van het gebruik van BavPol-bevoegdheden.

Reactie: Een deugdelijke registratie van basisgegevens is onder meer van belang om adequaat toezicht te houden. Het is in eerste instantie aan de werkgevers van de BavPol om, waar dit nog niet het geval is, in deze registratie te voorzien. Ik neem deze aanbeveling dan ook over en zal deze door tussenkomst van de stuurgroep onder de aandacht van de werkgevers brengen.

Aanbeveling 9: Pas de Circulaire BavPol BES aan op het punt van de organisatie die de BavPol-opleiding verzorgt.

Reactie: deze aanbeveling neem ik over. De circulaire zal op dit punt worden verduidelijkt. Tevens zal ik de stuurgroep BavPol vragen naar eventuele aanvullende punten in de circulaire die verduidelijkt kunnen worden.

Aanbeveling 10: Zorg voor een actueel overzicht van alle BavPol’ers.

Reactie: Deze aanbeveling neem ik over. Zie ook mijn reactie op aanbeveling 8. Op dit punt, zo constateert ook de Raad, zijn door KPCN inmiddels de nodige maatregelen in gang gezet. KPCN heeft alle organisaties waarvoor zij toezichthouder is en die BavPol’ers in dienst hebben aangeschreven en verzocht de bij KPCN bekende gegevens te actualiseren en aan te vullen.

Aanbeveling 11: Zorg ervoor dat ten aanzien van alle BavPol’ers wordt voldaan aan de formele vereisten

Reactie: Deze aanbeveling neem ik over. Ik heb KPCN gevraagd om in overleg met het Openbaar Ministerie en andere ketenpartners zorg te dragen voor de uitvoering van deze aanbeveling.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven