Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 29628 nr. 702

Gepubliceerd op 12 mei 2017 16:39

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen29 628 Politie

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 702 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2017

Hedenochtend is aan de medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de uitkomst gepresenteerd van het onderzoek naar de organisatie- en managementcultuur. Dit onderzoek werd in het afgelopen half jaar in opdracht van de algemeen directeur en de ondernemingsraad van het NFI uitgevoerd door de bureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en INK. Bijgaand doe ik uw Kamer het onderzoeksrapport toekomen1.

Het rapport is tot stand gekomen met brede betrokkenheid van de medewerkers van het NFI, waarbij iedere medewerker input kon geven. Ook de ketenpartners en de diverse geledingen van mijn departement die een werkrelatie onderhouden met het NFI zijn in het onderzoek betrokken. Het rapport komt met scherpe en concrete aanbevelingen voor de korte termijn (het komende half jaar), de middellange termijn (het half jaar daarna) en de langere termijn (de anderhalf jaar daarna). Daarmee ligt er een concrete veranderagenda voor de interim-manager die zo spoedig mogelijk zal worden benoemd met de opdracht hier uitvoering aan te geven.

Het NFI is van grote waarde in de strafrechtketen. Technologie en toegepaste wetenschap hebben via het forensisch onderzoek een onmisbare invloed op de opsporing en de vervolging. Daarom weegt het zwaar dat uit het onderzoek blijkt dat de cultuurproblemen breed in de organisatie spelen en dat zij ernstig, stug en al van zeer lange duur zijn. De onderzoekers hebben in antwoord daarop een «totaalaanpak» neergelegd die gericht is op de hele organisatie in wisselwerking met ketenpartners en mijn ministerie.

Ik vind het belangrijk om te onderstrepen dat het onderzoek een onverminderd grote betrokkenheid van de NFI-medewerkers bij hun werk en de organisatie laat zien, een grote motivatie bij iedereen om met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag te gaan, en een breed gedeeld besef dat het moment voor verandering nu is. Dat geeft mij het vertrouwen dat de nodige cultuurverandering gerealiseerd kan worden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl