29 628 Politie

Nr. 328 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2012

In de eerste voortgangsrapportage1 over de uitvoering van het Actieprogramma «Minder regels, meer op straat»2 heb ik de Tweede Kamer toegezegd in de eerste helft van 2012 een aantal wetswijzigingen voor te bereiden. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van deze toezegging.

Daarnaast informeer ik u op hoofdlijnen over de stand van zaken rond de uitvoering van het Actieprogramma.

De uitvoering van het actieprogramma ligt goed op koers. De maatregelen die tot en met augustus 2012 zijn genomen, leveren nu al een productiviteitswinst op van ruim 500 fte. Daarnaast zijn verschillende maatregelen in gang gezet die vanaf volgend jaar de administratieve lastendruk in de opsporingsketen fors zullen terugdringen. Het gaat daarbij onder andere om de invoering van een gebruiksvriendelijk opsporingssysteem waardoor politiemensen veel minder tijd kwijt zijn met het verwerken van gegevens en de vereenvoudiging van veelvoorkomende formulieren voor bijvoorbeeld aanhoudingen, de registratie van gestolen reisdocumenten en processen-verbaal voor jongeren.

I. STAND VAN ZAKEN AANPASSING WET- EN REGELGEVING

Tegelijk met de aanbieding van deze brief aan uw Kamer heb ik twee conceptwetsvoorstellen en een ontwerpbesluit in consultatie aan de gebruikelijke adviesorganen gezonden. Mijn streven is gericht op indiening van de twee wetsvoorstellen in januari 2013. De totstandkoming van het bedoelde besluit wordt voorzien in februari 2013.

Het eerste wetsvoorstel omvat het schrappen van de wettelijke verplichtingen om bij de handhaving door (buitengewoon) opsporingsambtenaren op straat een papieren bewijs te overhandigen aan de betrokkene dan wel deze achter te laten op het voertuig. Door de introductie van het digitale bonnenboekje wordt een handgeschreven zogeheten «geeltje» op termijn overbodig.

Met het tweede wetsvoorstel beoog ik de BOB-wetgeving en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op enkele punten aan te passen. Bij de aanpassing van de BOB-wetgeving ruim ik ergerlijke en overbodige administratie op door het vorderen van camerabeelden te vereenvoudigen, de notificatieplicht voor opsporingsbevoegdheden die een lichte inbreuk maken op de privacy te laten vervallen en door het bij het aftappen van telecommunicatie mogelijk te maken om één machtiging af te geven voor alle nummers die bij een persoon in gebruik zijn. De wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft betrekking op het laten vervallen van de (standaard) inschakeling van de politie bij het binnentreden door de gerechtsdeurwaarder van woningen in geval van ontruiming of beslaglegging.

Door middel van een wijziging van het Besluit bewaren en vernietigen niet gevoegde stukken wordt een vereenvoudiging van de procedure rond het vernietigen van geheimhoudergesprekken gerealiseerd. Het betreft de gesprekken met geheimhouders – niet zijnde advocaten. Zoals gemeld in mijn eerste voortgangsrapportage worden gesprekken met advocaten automatisch gefilterd.

Onderzoeksbureau AEF heeft een inschatting gemaakt van de effecten van deze wijzigingsvoorstellen op het presterend vermogen c.q. de administratieve lasten bij politie. In totaal komt de fte-winst omgerekend uit op 210 tot 247 fte voor de politie.

II. STAND VAN ZAKEN UITVOERING ACTIEPROGRAMMA

In december 2011 hebt u de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieprogramma ontvangen. Sinds dat moment is op diverse terreinen verdere voortgang geboekt. Ik noem hieronder in vogelvlucht de concrete resultaten uit de eerste helft van 2012.

BVO en Summ-IT

Summ-IT is een gebruiksvriendelijk opsporingssysteem, ontwikkeld in de politiepraktijk, dat wordt gebruikt voor dossiervorming en de analyse van opsporingsinformatie uit verschillende systemen. Door het gebruik van deze applicatie verbetert de kwaliteit van het politiewerk en is veel minder tijd nodig voor verwerking van gegevens en het aanmaken van dossiers. Op dit moment is Summ-IT in 12 politieregio’s geïmplementeerd.

Anderstalige aanhoudingsformulieren

De aanhoudingsformulieren worden in meerdere talen vertaald waardoor de afhandeling van anderstalige verdachten wordt versneld. Deze afhandeling wordt soms uren vertraagd doordat met tussenkomst van een tolk via de tolkentelefoon de (verdere) procedure moet worden uitgelegd, de personalia moeten worden opgenomen en de voorgeleiding door de hulpofficier van Justitie wordt uitgevoerd. Deze formulieren komen eind dit jaar voor alle politiemensen beschikbaar.

Gevonden voorwerpen

In het Burgerlijk Wetboek is de inname, registratie en beheer van gevonden voorwerpen opgenomen als gemeentelijke taak. Veel gemeenten voeren deze taak zelf uit, maar in een aantal gemeenten voert de politie deze taak uit. Deze taak wordt, voor zover nog niet gebeurd, uiterlijk 31 december 2012 overgedragen aan gemeenten.

Vermissing reisdocumenten en rijbewijzen

In 2009 is in Amsterdam een proef gestart om een uniforme vereenvoudigde procedure te ontwikkelen voor het melden van vermiste Nederlandse reisdocumenten (paspoort, ID kaart en rijbewijs) en het aanvragen van een nieuw document. Het doel was om de administratieve lastendruk te verminderen voor zowel de politie, de gemeente als de burgers en om nadrukkelijk het accent te leggen op het voorkomen van misbruik. De nieuwe werkwijze houdt in dat de politie in principe bij vermissing van een document geen proces-verbaal meer opmaakt. Vanwege het grote succes is de pilot inmiddels uitgebreid naar de regio’s Zuid Holland Zuid, Gelderland Midden en de stad Rotterdam. De administratieve lastendruk is hierdoor bij de betrokken politieregio’s sterk afgenomen. Binnen de betrokken regio’s blijft de nieuwe werkwijze gehandhaafd, in afwachting van een wetswijziging van de Paspoortwet die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in voorbereiding heeft.

Arbeidstijdenwet (ATW) / Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR)

De huidige rechtspositie van de politie voorziet in een minimum aantal vrije zondagen per jaar (26). Juist de periode van vrijdagavond tot de vroege zondagochtend zijn voor de politie «hoogtij» momenten en is meer blauw op straat nodig. Bij de totstandkoming van de cao 2012–2014 ben ik met de politievakorganisaties overeengekomen dat dit aantal van 26 op jaarbasis wordt teruggebracht naar 21 vrije zondagen. Hiermee wordt de systematiek van zondag op/zondag af doorbroken en komt er meer blauw op straat op de momenten dat dit noodzakelijk is. Naast een efficiëntere inzet in de weekenden zelf, wordt hiermee ook voorkomen dat werk dat uit deze weekenden voortkomt, overgedragen moet worden aan collega’s die op maandag en dinsdag nu wel in een steviger bezetting aanwezig zijn. Deze maatregelen treden op 1 januari 2013 in werking.

Verbetering en vereenvoudiging van diverse werkprocessen

De verbetering en vereenvoudiging van werkprocessen draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het werk en aan het verhogen van het werkplezier. Hieronder geef ik u een aantal voorbeelden van werkprocessen die zijn of worden aangepakt. De ideeën voor verbetering ontstaan regelmatig op de werkvloer en leveren ook nog een productiviteitswinst op.

  • Door de vereenvoudiging van het proces-verbaal minderjarigen hoeft niet langer voor elke jeugdstrafzaak een volledig dossier te worden opgemaakt. In plaats van uit 7 A4, bestaat dit proces-verbaal nu uit 2 A4. De kwaliteit van het dossier wordt hierdoor verbeterd èn het levert tijdwinst op.

  • Op dit moment werkt ongeveer 40% van de politieagenten met een vereenvoudigde werkwijze bij de afhandeling van overtredingen van artikel 8 WvW (rijden onder invloed). Dit heeft zichtbare winst gegenereerd door de verlaging van de doorlooptijd, de tijdwinst en de kwaliteitsverbetering. Daarnaast is de heterdaadkracht verbeterd en is het aantal direct betaalde processen-verbaal toegenomen. De verwachting is dat deze werkwijze eind 2012 landelijk is geïmplementeerd.

  • In de politieregio Amsterdam-Amstelland is op initiatief van een politieman en in samenwerking met vts PN een sterk vereenvoudigde werkwijze voor de afhandeling van arrestanten in BVH ontwikkeld. Naast een belangrijke impuls voor het werkplezier, levert het de regio ook een tijdwinst op. Op dit moment wordt gekeken hoe en wanneer deze methode landelijk kan worden ingevoerd.

  • De politieregio Limburg-Zuid heeft het afhandelen van buitenlandse rechtshulpverzoeken efficiënter ingericht. De afhandeling van verzoeken over (voornamelijk) verkeersovertredingen is belegd bij het Internationale Rechtshulp Centrum (IRC) van de politie in plaats van dit uit te zetten op de eenheid waar de betrokkene in woonachtig is. De kwaliteit van de opgemaakte rechtshulpverzoeken is significant gestegen en de totale behandeltijd is met één uur verkort.

  • Op initiatief van een politieman van de politieregio Flevoland (Urk) is lokaal de werkwijze ten aanzien van opgevoerde bromfietsen vereenvoudigd. In meer gevallen vordert de politie naast het opleggen van een boete het kentekenbewijs in en wordt de betrokkene verplicht de bromfiets in de oude staat te herstellen. Dit vermindert de administratie. De politie kan overigens nog steeds indien nodig over gaan tot inbeslagname. Deze handelwijze zal landelijk worden toegevoegd aan het interventierepertoire van de politie.

Opgeteld met de resultaten die ik in 2011 heb bereikt en waarover ik u in de eerste voortgangsrapportage3 heb geïnformeerd, komt de productiviteitswinst tot nu toe uit op ruim 500 fte. Voor de wijze waarop ik behaalde resultaten monitor en valideer, verwijs ik naar bovengenoemde voortgangsrapportage.

III. OP WEG NAAR 5000 FTE

De tot nu toe behaalde productiviteitswinst vormt een goede start op weg naar mijn uiteindelijke doelstelling om eind 2014 een totale productiviteitswinst van 5 000 fte te hebben gerealiseerd. Om deze doelstelling te behalen wordt, samen met politie en Openbaar Ministerie, onverminderd ingezet op het opruimen van onnodige en ergerlijke bureaucratie, het slimmer organiseren van het politiewerk en het ruimte geven aan vakmanschap. Binnen het brede scala van mogelijkheden om de doelstelling te bereiken is een aantal maatregelen in gang gezet, waarvan hieronder de meest omvangrijke worden genoemd.

Vereenvoudiging aanvragen bevoegdheden in het kader van de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet Bob)

Politie en OM werken aan de inrichting van gezamenlijke BOB-kamers. In deze kamers zullen de belangrijkste werkzaamheden worden georganiseerd met betrekking tot aanvraag, verwerking en toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Naar verwachting zijn de BOB-kamers medio 2013 in alle 10 regionale eenheden én binnen de landelijke eenheid van de politie gerealiseerd.

Fobo/RTIC

Onderdelen van de Backoffice – die betrekking hebben op de zogenaamde Real Time Intelligence – worden op dag 1 van de Nationale Politie gerealiseerd. Agenten op straat worden door de meldkamer van de meest recente informatie uit verschillende politiesystemen voorzien. Politiemensen kunnen hierdoor efficiënter werken.

Mobiele toepassingen

De politie bereidt, in samenwerking met haar ketenpartners zoals het CJIB en het OM, de invoer van de mobiele toepassingen voor. De verwachting is dat uitvoering van het volledige concept in 2013 mogelijk is. Het realiseren van de mobiele toepassing is een essentieel onderdeel van de aanpak om het politiewerk slimmer te organiseren. Iedere politieman en -vrouw die zich bezighoudt met de handhaving, profiteert hiervan.

ZSM

De invoering van de Nationale Politie biedt een kans om de kwaliteit, snelheid en doelmatigheid van de strafrechtketen te vergroten, zoals het traject Zo Snel, Slim en Simpel Mogelijk (ZSM-concept). ZSM laat op verscheidene manieren belangrijke mogelijkheden tot administratieve lastenverlichting zien voor de politie. De politie werkt op basis van de ervaringen uit de pilots momenteel een businesscase uit waarin een preciezer en landelijk beeld van de effecten van het ZSM concept voor de politie en benodigde randvoorwaarden geschetst worden. De verwachting is dit beeld in oktober van dit jaar beschikbaar te hebben.

Zoals gemeld aan de Tweede Kamer in de brief van 19 juli 20124 wordt de snelheid waarmee deze maatregelen worden gerealiseerd deels beïnvloed door de voortgang op het ICT-dossier. Naast deze grote winstpakkers wordt de aandacht ook blijvend op de aanpak van relatief kleine problemen die in de praktijk tot veel ergernis en kwaliteitsverlies leiden.

IV. TOT SLOT

In januari 2013 zal de jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het Actieprogramma «Minder regels, meer op straat» naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


X Noot
1

Kamerstukken 2011–2012, 29 628, nr. 285

X Noot
2

Kamerstukken 2010–2011, 29 628, nr. 238

X Noot
3

O.a. de aanpassing van de 16 belangrijkste formulieren in BVH, de benoeming van deskundigen in strafzaken, de vereenvoudigde afhandeling bij vuurwerkovertredingen en de vereenvoudigde werkwijze bij vernietiging van de geheimhoudersgesprekken met advocaten.

X Noot
4

Kamerstukken 2011–2012, 29 628, nr. 269.

Naar boven