29 628 Politie

Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2011

Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) met de titel «Kwaliteitsonderzoek Operationeel Leidinggevende Leergang. School voor Politie Leiderschap» aan.1 Hierin beschrijft de Inspectie OOV haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het gehouden kwaliteitsonderzoek op de School voor Politie Leiderschap (SPL) van de Politieacademie (PA). Ook is in het rapport de reactie van het College van Bestuur (CvB) van de PA opgenomen. In deze brief geef ik de kabinetsreactie op het rapport weer.

1. Aanleiding

De Inspectie OOV heeft in de periode januari-april 2011 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de SPL van de PA. Het rapport beschrijft de belangrijkste resultaten met betrekking tot de Operationeel Leidinggevende Leergang (OLL), dit is een postinitiële opleiding voor politiemedewerkers niveau 4 die een leidinggevende functie ambiëren.

De Inspectie OOV heeft getoetst of deze opleiding aan criteria voldoet, zoals deze zijn vastgelegd in het Toezichtkader kwaliteitsonderzoeken politieonderwijs. Hierbij is de opleiding op verschillende kwaliteitsaspecten onderzocht waaronder het onderwijsprogramma, het leerproces, rendement, aansluiting op de politiepraktijk en de samenwerking met de politiekorpsen.

Centrale vraag bij het onderzoek is: «Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?»

Hieronder worden de bevindingen en conclusies van de Inspectie OOV op basis van het gehouden onderzoek samengevat. Op basis daarvan geef ik mijn reactie weer op de resultaten van het gehouden onderzoek en de daarin benoemde knelpunten.

2. Samenvattende bevindingen en conclusies Inspectie OOV

  • De Inspectie OOV concludeert dat de OLL zowel wat betreft de uitvoering van het onderwijs als examinering goed is en daarmee voldoet aan de norm van voldoende kwaliteit.

  • De Inspectie OOV oordeelt dat de leergang een solide basis vormt voor operationeel leidinggeven in de praktijk.

  • De Inspectie OOV concludeert dat met de examens daadwerkelijk wordt vastgesteld of studenten de bedoelde competenties beheersen. Daarmee levert de OLL studenten af voor de functie van operationeel leidinggevende met een niveau als door de minister beoogd.

Slotconclusie Inspectie OOV

De slotconclusie is dat de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de OLL op het moment van het onderzoek goed is.

Op nog een beperkt aantal zaken kan de kwaliteit van de Operationeel Leidinggevende Leergang OOV worden verbeterd. Dat betreft de volgende aspecten: «selectie en voorlichting», «aansluiting op de politiepraktijk», «rendement», «praktisch opleidingsdeel» en «examinering». De Inspectie OOV doet enkele aanbevelingen om voor bovengenoemde kwaliteitsaspecten te voldoen aan de normen van het Toezichtkader. Deze aanbevelingen worden verderop toegelicht.

3. Verbeterpunten en reactie VenJ

Allereerst wil ik benadrukken verheugd te zijn met de resultaten van het gehouden onderzoek. Ik vind het van belang om goed opgeleide leidinggevenden in de korpsen te hebben. De waardering van de OLL levert hier een positieve bijdrage aan en toont dat het onderwijs hiervoor op niveau is.

Bij de nog te verbeteren kwaliteitsaspecten gaat het om de hierna volgende.

– Selectie en voorlichting

Conclusie is onder meer dat bij de selectie in de korpsen er geen eenduidige criteria zijn voor de persoonlijke geschiktheid van een kandidaat. Dit is een aandachtspunt vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid tussen studenten.

Gezien de ontwikkelingen rond de invoering van het nieuwe Management Development-huis van de politie2 waarin criteria staan tot gelijkschakeling van geschiktheid van kandidaten (landelijk) en de voorstellen van de PA om de intake te verbeteren acht ik nadere maatregelen op dit moment niet nodig.

Verder is het algemene beeld over het aanvragen van Eerder Verworven Competenties (EVC’s) zowel bij studenten als bij korpsen negatief. Daarbij is de voorlichting bij korpsen over de procedure bij de PA een aandachtspunt. De Inspectie OOV beveelt het management van de OLL aan om extra aandacht te geven aan de informatievoorziening over de uitvoering van de procedure voor EVC’s. Om de informatievoorziening rondom de EVC-procedure te verbeteren, is het CvB voornemens om de handleiding hiervoor op het internet te zetten. Ter aanvulling daarop, verzoek ik het CvB om in overleg met de korpsen te bezien of nog meer maatregelen nodig zijn om een adequate informatievoorziening over het verkrijgen van EVC’s te realiseren.

– Aansluiting op de politiepraktijk

Conclusie op het vlak van «korpstevredenheid» is dat er geen integraal, samenhangend beeld is van beoordeling door de korpsen van de OLL op vorm en inhoud van het onderwijs. Hierdoor is de PA/IOOV niet in staat vast te stellen of de korpsen zowel op strategisch/tactisch/uitvoerend niveau tevreden zijn over vorm en inhoud van het onderwijs. De Inspectie OOV concludeert dat de PA hiermee niet aan de norm uit het toezichtskader voldoet en beveelt het College van Bestuur aan om een evaluatie-instrument in te voeren om inzicht te krijgen in het (integrale) oordeel van de korpsen over de vorm en inhoud van het onderwijs.

Het CvB geeft in haar reactie te kennen dat er, als onderdeel van het kwaliteitszorgstelsel, een alumni-onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen de gesprekken met de korpsen over de tevredenheid hierbij van pas komen.

De SPL beoordeelt zowel intern als in samenspraak met de korpsen of en waar de OLL verbeterd kan worden. De evaluaties geven uitsluitsel over onderwijsaspecten van uiteenlopende aard, zoals de inhoud van de opleiding, de docenten, de leerprocesbegeleiders en praktijkcoaches, de kernopgaven, de proeven van bekwaamheid en de examinering.

Ik verzoek het CvB om te bezien hoe de bestaande instrumenten benut kunnen worden om periodiek een integrale beoordeling van het politieveld op de OLL te geven.

– Rendement

Conclusie is dat er geen norm is vastgesteld voor de uitstroom van gediplomeerde studenten. De Inspectie OOV beschouwt het slagingspercentage afgenomen examens niet als norm voor uitstroom3. Het geeft geen inzicht in het rendement van de leergang in de zin van de feitelijke verblijfsduur van de gediplomeerde studenten afgezet tegen de nominale studieduur. Daarnaast geeft het ook geen informatie over het rendement van de leergang in de zin van de verblijfsduur van studenten die uitvallen. De Inspectie OOV beveelt het CvB aan om het rendement van het postinitiële onderwijs te normeren en monitoren, in casu de OLL.

Volgens de Inspectie OOV is een gediplomeerd uitstroompercentage van tweederde van de studenten laag om van «voldoende rendement» te kunnen spreken. Dit baseert de Inspectie OOV met inachtneming van een studieduur van twee jaar en een mogelijke uitloop tot vier jaar. In dat kader acht ik verbetering van de onderwijsbegeleiding door de PA, zoals het CvB in haar reactie aangeeft, in samenwerking met de korpsen, hierbij van belang met het oog op het voorkomen van vroegtijdige uitval.

Het rendement van opleidingen vind ik een belangrijk punt dat voortdurend aandacht behoeft om tot effectief en efficiënt onderwijs te komen. Op dit moment zijn beperkt rendementsgegevens beschikbaar. De Politieonderwijsraad (POR) heeft in haar 2e deeladvies betreffende het Verdeelvraagstuk 2011 een aanzet gemaakt met de inventarisatie van gegevens over gerealiseerd onderwijs. Ik verzoek de PA hiertoe relevante gegevens te verzamelen. Ik onderschrijf de aanbeveling die de Inspectie OOV doet om tot een goede normstelling te komen. Ik verzoek het CvB normen te stellen op de aspecten uitstroom, verblijfsduur en uitval.

– Praktisch opleidingsdeel

Eén van de conclusies is dat onderwijs niet wordt verzorgd op grondslag van de wettelijke voorgeschreven standaard onderwijsovereenkomst tussen het College van Bestuur van de Politieacademie en de korpsen. De Inspectie OOV stelt dat de PA hiermee niet aan de norm voldoet, waardoor niet gewaarborgd is dat de student dat onderwijs en die begeleiding krijgt die op dat moment nodig is.

De Inspectie OOV geeft de korpsen de aanbeveling dat zij mede invulling geven aan de wettelijk voorgeschreven standaard onderwijsovereenkomst tussen het CvB van de PA en de korpsbeheerders.

In mijn vorige brief van 6 juli 2011 met als onderwerp «Kabinetsreactie rapport Inspectie OOV, locatie Rotterdam» heb ik ook al gewezen op het ontbreken van een getekende onderwijsovereenkomst. Ik heb daarom het CvB van de PA verzocht op korte termijn actie te ondernemen tot het ondertekenen van een onderwijsovereenkomst en ik heb het Korpsbeheerdersberaad (kbb) verzocht hieraan mee te werken. Dit is inmiddels opgepakt en de onderwijsovereenkomst zal binnenkort ter instemming worden voorgelegd.

– Examinering

De Inspectie OOV concludeert dat borging van de onafhankelijkheid en zorgvuldigheid van de beoordeling van de portfolio-opdrachten aandacht verdient. De Inspectie OOV geeft het management van de OLL de aanbeveling om de formeel onafhankelijke beoordeling van de portfolio-opdrachten ook formeel te borgen. Het CvB geeft aan gesprekken te voeren over de uitvoerbaarheid van een onafhankelijke beoordeling. Ik sluit me aan bij conclusie van de Inspectie OOV en de reactie van het CvB hierop.

4. Overige relevante conclusies en reactie VenJ

Het CvB gaat in haar reactie ook nog in op de conclusies onder «Aansluiting op het reguliere onderwijs». Daarbij concludeert de Inspectie OOV dat de OLL niet voldoet aan de wettelijk voorgeschreven bepaling om in het aangeboden onderwijs samen te werken met een reguliere onderwijsinstelling4. Het CvB geeft aan verkennende gesprekken te voeren met meerdere Hbo-instellingen over hoe deze samenwerking vormgegeven kan worden. Naast het gestelde in de Wet op het LSOP vind ik het, in het kader van vermaatschappelijking van het politieonderwijs en efficiency, daarom van belang dat de PA, binnen het postinitiële onderwijs, de samenwerking met het reguliere onderwijs oppakt.

Verder concludeert de Inspectie OOV onder «Leerproces» dat de feitelijke werkplek van studenten als leerwerkplaats niet per definitie garant staat voor het kunnen uitvoeren van de leeropdrachten en dat studenten met een leidinggevende functie knelpunten ondervinden in hun tijdsbesteding tijdens de periode van werkend leren. Vanwege de werkdruk hebben studenten niet altijd tijd om aan de studie te werken op de werkplek (leerwerkplaats).

Ik acht het van belang dat de korpsen, in het kader van het nieuwe MD-huis van de politie, waar nodig betere condities te scheppen. Ik ben – evenals de Inspectie OOV – van mening dat dit een voorwaarde is voor een succesvol duaal onderwijssysteem.

Het CvB benoemt in haar reactie ook ondernomen acties met betrekking tot de door de Inspectie OOV genoemde aandachtspunten bij het kwaliteitsaspect «Programma». Het gaat hier om het gebruik van Blackboard, het formaat van de leslokalen ten opzichte van de omvang van de groep studenten en de mate van openheid van de fysieke lesruimte bij de meer persoonlijke onderdelen van het onderwijsprogramma. Ik juich deze acties van harte toe.

5. Samenvatting maatregelen

Ter afsluiting van deze brief wil ik nogmaals benadrukken dat het verheugend is dat de OLL in dit onderzoek als een degelijke en solide leergang voor leidinggevenden naar voren komt.

Samenvattend verwacht ik van het CvB dat zij in ieder geval de volgende maatregelen, in overleg met het management van de OLL en de korpsen oppakt, :

  • 1. Selectie en voorlichting: in overleg met de korpsen zoeken naar een adequate wijze om studenten te informeren over het verkrijgen van EVC’s;

  • 2. Ten behoeve van betere aansluiting op de politiepraktijk: uitkomsten van diverse evaluaties, zoals onder andere het alumni-onderzoek, evenals de uitkomsten van periodiek overleg met de korpsen benutten om tot een beeld van een integraal oordeel van de korpsen over politieonderwijs te komen;

  • 3. In het kader van optimaliseren rendement: verzamelen van relevante gegevens met betrekking tot uitstroom van gediplomeerde studenten en het stellen van normen om beter te kunnen sturen op de aspecten uitstroom, verblijfsduur en uitval.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

In de nota «Welkom bij het vernieuwde MD-huis van de politie» wordt de ambitie verwoord om voor de Nederlandse politie een integraal MD-beleid voor alle leidinggevenden van schaal 9 tot en met 18 te ontwikkelen met onderling samenhangende processen en instrumenten. Deze groep is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun talent. De organisatie stimuleert, spot en benoemt het talent op sleutelposities. Landelijke en regionale MD-coördinatoren zorgen ervoor dat de processen en procedures samenhangen zodat talenten kansen krijgen.

X Noot
3

De Inspectie OOV heeft in dit onderzoek gekeken naar de beschikbare in- en uitstroomgegevens van de OLL, deze betreffen echter geen absolute norm. Deze gegevens van de OLL geven een relatief beeld over het daadwerkelijke rendement van de leergang.

X Noot
4

De Politieacademie biedt het onderwijs aan in samenwerking met de regionale opleidingscentra bedoeld in art. 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en met de instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in art. 1.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (art. 13, Wet op het LSOP en het politieonderwijs).

Naar boven