Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529628 nr. 23

29 628
Politie

nr. 23
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2005

Op 20 september 2004 is de Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie geïnstalleerd. Op 30 juni jl. heeft deze stuurgroep haar rapport vergezeld van conclusies en aanbevelingen uitgebracht.

Bijgevoegd bieden wij u het bovengenoemde evaluatierapport toe.1

Wij streven er naar om u het kabinetsstandpunt naar aanleiding van deze evaluatie in september aan te bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.