29 628
Politie

nr. 164
BRIEF VAN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2009

In het wetgevingsoverleg van 16 november (Kamerstuk 32 123 VII, nr. 29) hebben wij gesproken over de definitie van de operationele sterkte van de politie. Dit naar aanleiding van mijn brief hierover van 10 november jongstleden (kenmerk 29 628, nr. 160).

Ik heb u toegezegd de nadere indeling van de operationele sterkte op functie niveau toe te sturen. In de bijlage staan alle functies zoals opgenomen in het informatiesysteem Polbis met daarbij vermeld in welke categorie de betreffende functie hoort.1

Tot de operationele sterkte behoren de functies in de categorieën: medewerkers in opleiding, opsporing, handhaving, intake en service, operationele ondersteuning en noodhulp. Bij de medewerkers in opleiding valt er onderscheid te maken tussen aspiranten en medewerkers die een vervolgopleiding doen (bijvoorbeeld van niveau 3 naar niveau 4), de zogenaamde doorstromers.

De processen handhaving en noodhulp zijn bij het tellen van de aantallen bij elkaar genomen. De reden hierachter is dat een politiemedewerker op niveau 3 zowel ingezet wordt in het proces noodhulp als het proces handhaving en dus niet te splitsen is in deze subcategorieën. Daarnaast is apart inzichtelijk gemaakt het aantal leidinggevenden, dezen zijn eveneens meegeteld in de processen. In de totaaltelling zijn de leidinggevenden vanzelfsprekend maar één maal meegeteld.

Voor het meetellen van medewerkers in opleiding is gekozen omdat dezen deels ook al een bijdrage leveren aan het primaire proces. Medewerkers in opleiding zijn tijdens hun opleiding voor 40% daadwerkelijk inzetbaar. Wanneer rekening wordt gehouden met deze gedeeltelijke inzetbaarheid, komt de totale operationele sterkte uit op 45 344 fte.

De voorlopige cijfers op peildatum 31/12/2008 staan onderstaand, waarbij opgemerkt moet worden dat het aantal behorend bij de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) gehaald is uit het jaarverslag 2008 van de VtsPN.Op deze cijfers wordt nog een audit uitgevoerd, vandaar dat het nog voorlopige cijfers betreft. Bij de jaarlijkse sterktebrief rond juni 2010 zal ik u de definitieve cijfers over zowel 2008 als 2009 doen toekomen.

kst-29628-164-1.png

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven