29 576 Agenda Vitaal Platteland

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2010

Bijgaand zend ik u de «grondprijsmonitor 2009».1 In de grondprijsmonitor wordt een objectief beeld geschetst van ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in 2009.

Na de grondprijsstijgingen in de periode 2005 tot en met 2008, stegen de grondprijzen in 2009 ten opzichte van 2008 opnieuw, nu met circa 16%. Deze ontwikkeling zet – naar het zich nu laat aanzien – in 2010 niet in die mate door. Daar waar de stedelijke vastgoedmarkt al in 2008 en 2009 de gevolgen van de economische neergang ondervond zal de agrarische grondmarkt naar verwachting de komende periode stabiliseren. De voortekenen daarvoor levert de grondprijsmonitor van dit jaar al: de mobiliteit in de markt is ten opzichte van 2008 met een kleine 10% afgenomen.

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft de opdracht om marktconform grond te verwerven voor de beleidsopgaven van Provincies en Rijk goed gerealiseerd. Uit de analyse de resultaten van deze grondprijsmonitor blijkt dat de BBL transacties dicht tegen de marktprijs zitten. Wel geldt dat BBL in deze afwachtende grondmarkt, met name in die gebieden waarin «Recreatie om de Stad» de dominante beleidsopgave is, een bepalende marktpartij is. Niettemin is ook in deze gebieden de door BBL betaalde prijs marktconform.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven