Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529574 nr. 15

29 574
Vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)

nr. 15
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2004

Naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie bij de behandeling van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) op 27 oktober jl. zend ik u bijgaand een cijfermatig overzicht van het verloop van de financiering van het flankerend beleid. Dit overzicht dient ter aanvulling op en correctie van hetgeen ik daarover in de Kamer op 27 oktober heb gezegd.

Ter toelichting op het overzicht, graag nog het volgende.

1. De bedragen voor 1999 en 2000 zijn vastgesteld op basis van prognoses met betrekking tot het verwachte aantal kunstenaars dat van de WIK gebruik zou maken en de daarmee optredende besparing op de bijstandsuitgaven (na aftrek van de uitvoeringskosten WIK). Overeengekomen werd deze bedragen als lump sum uit te keren. De bedragen kwamen ten goede aan de instellingen voor flankerend beleid en niet aan de gemeenten, zoals ik per abuis tijdens het debat meldde.

2. Voor de jaren 2001 t/m 2002 werd de bijdrage gebaseerd op het werkelijk aantal WIK deelnemers en de hieraan gerelateerde besparing op de bijstandsuitgaven (na aftrek van de uitvoeringskosten WIK).

Op basis van de werkelijke WIK instroom daalde de bijdrage voor het flankerend beleid in 2001 ten opzichte van de eerder gemaakte prognoses van € 6,6 miljoen (prognose) naar € 4,6 (op basis van de werkelijke instroom); en in 2002 van € 4,7 miljoen (prognose) naar € 3,4 miljoen (op basis van de werkelijke instroom).

3. Al bij aanvang van de WIK werd besloten om te streven naar een vaste uitname uit het gemeentefonds opdat de uitvoerende instelling voor het flankerend beleid, Kunstenaars en CO, een vast bedrag zou kunnen ontvangen. Deze methode is vanaf 2003 toegepast. Daartoe werd in 2003, in overleg met de ministers van BZK en SZW, een prognose opgesteld voor zowel het aantal deelnemers aan de WIK in de komende jaren als de hiermee optredende besparing op de bijstandsuitgaven (na aftrek van de uitvoeringskosten WIK). Deze berekeningen leidden tot een meerjarige prognose van 3000 deelnemers respectievelijk€ 3,0 miljoen jaarlijks.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. C. van der Laan

 19992000200120022003200420052006
prognose aantal WIK deelnemers-5 7006 0006 3004 7003 0003 0003 0003 000
financiele ruimte flankerend beleid o.b.v. prognose in mln €€ 3,70€ 6,00€ 6,60€ 4,80€ 3,00€ 3,00€ 3,00€ 3,00
Uitgekeerde ruimte flankerend beleid in mln. €€ 3,70€ 6,00€ 4,60€ 3,40€ 3,00€ 3,00€ 3,00€ 3,00
Werkelijk aantal WIK deelnemers3 1264 3634 3204 3403 397   

1999 en 2000 lump sum o.b.v prognose

2001 en 2002 na calculatie op basis van werkelijke instroom

2003 e.v. budget o.b.v. prognose