Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529574 nr. 13

29 574
Vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 28 oktober 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 17, tweede lid, wordt vervangen door:

2. Als beroepskosten wordt voor de toepassing van de artikelen 15 en 16 op de omzet of bruto-inkomsten van de kunstenaar in aanmerking genomen een bedrag van € 4 538,00 per kalenderjaar.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de in aanmerking te nemen beroepskosten en het inkomen waarover deze kosten worden gerekend.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er één beroepskostenforfait voor scheppende en niet-scheppende kunstenaars wordt gehanteerd op het huidige niveau van de WIK voor scheppende kunstenaars, te weten € 4 538,– per kalenderjaar. Dat bedrag is thans opgenomen in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit WIK.

Noorman-den Uyl