29 546 Vermindering regeldruk OCW

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID STRAUS

Voorgesteld 10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is om overbodige regelgeving zo veel en zo snel mogelijk weg te nemen;

constaterende dat het experiment regelluwe scholen inzicht zal geven in wet- en regelgeving waar scholen in de dagelijkse praktijk tegen aanlopen;

overwegende dat dit ook in het voordeel van scholen kan zijn die niet meedoen in het experiment;

constaterende dat het experiment gemonitord zal worden ten behoeve van de evaluatie;

verzoekt de regering om, de monitor tevens te gebruiken om reeds gedurende de pilot alle geconstateerde overbodige en hinderlijke regelgeving in beeld te brengen en direct te beoordelen in hoeverre deze voor andere delen van het onderwijsveld kunnen worden geschrapt, en deze beoordeling aan de Kamer voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Naar boven