29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 832 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 jun 1 juni 2018

Hierbij informeer ik u over het volgende. Op 1 januari 2017 is het artikel van de Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstuk 34 108) in werking getreden dat inhoudingen op het wettelijk minimumloon verbiedt. Onder voorwaarden zijn wel inhoudingen mogelijk voor zorgverzekering en huisvesting.

Inhoudingen voor huisvesting op basis van een schriftelijke volmacht van de werknemer, zijn toegestaan tot maximaal 25% van het minimumloon, mits de verhuurder is gecertificeerd door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificerende instelling (CI). De certificering vindt plaats overeenkomstig bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde normen betreffende de kwaliteit van huisvesting van werknemers.

Dergelijke huisvestingsnormen zijn sinds kort opgenomen in de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw.

FNV, CNV en LTO hebben laten weten dat het praktisch onuitvoerbaar is voor de CI’s om tijdig voor het komend teelt- en oogstseizoen de huisvesting overeenkomstig deze normen te controleren en te certificeren. Partijen hebben daarom verzocht om een ingroeiperiode waarin werkgevers die zich reeds hebben aangemeld bij een geaccrediteerde CI om te worden gecertificeerd toch huisvestingskosten mogen inhouden tot en met het moment dat zij worden gecontroleerd door een CI en uiterlijk tot 1 april 2019. Partijen geven aan dat met deze ingroeiperiode de werkgevers worden aangespoord om hun huisvesting te laten certificeren en dat hun huisvesting aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast dient de werkgever op grond van de cao een eigen verklaring te tekenen waarin de werkgever verklaart zich als goed werkgever te gedragen en de cao Open Teelten of Glastuinbouw onverkort toe te passen.

Vanwege de hiervoor beschreven implementatie problematiek ten aanzien van de overeengekomen huisvestingsnormen, heb ik besloten de Inspectie SZW te verzoeken tot uiterlijk 1 april 2019 geen boeterapport op te maken voor inhouding voor huisvesting in de volgende situatie. De werkgever waarop de cao-afspraak van toepassing is, heeft zich aangemeld voor een huisvestingcertificering bij een CI. Deze CI moet vanaf 1 juli 2018 zijn geaccrediteerd op grond van de in de cao vastgestelde huisvestingsnormen. Daarnaast heeft de werkgever een eigen verklaring conform de cao ondertekend. Deze ingroeiperiode eindigt voor een werkgever zodra zijn huisvesting is gecontroleerd en de certificering is afgerond en uiterlijk op 1 april 2019.

Aan de overige wettelijke voorwaarden om in te houden moet uiteraard worden voldaan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven