Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829544 nr. 803

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 803 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2017

In het plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie van 28 september jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 6, item 3) heb ik u toegezegd een drietal vragen schriftelijk te beantwoorden. Met deze brief bied ik u deze antwoorden aan.

1. Terugkoppeling afwijsreden bij sollicitaties

Allereerst heeft de heer Peters (CDA) tijdens dit debat mij gevraagd naar de stand van zaken betreffende het verzoek van het lid Pieter Heerma (CDA) om bij werkgevers het belang te benadrukken van het terugkoppelen van de afwijsreden bij sollicitatie. Ik kan daarover het volgende zeggen.

De heer Pieter Heerma heeft dit verzoek twee keer aan mij gericht, eenmaal via een mondeling verzoek1 en eenmaal via een door de Tweede Kamer aangenomen motie2. Naar aanleiding van deze verzoeken heb ik in de zomer van 2015 en het voorjaar van 2016 het belang van gemotiveerd afwijzen bij sollicitatie met sociale partners besproken. Sociale partners hebben naar aanleiding van dit bespreekpunt aangegeven dat de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) recent is herzien. Deze sollicitatiecode bevat de basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de NVP in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures en heeft als doel een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. In deze code wordt aandacht besteed aan het motiveren van een afwijzing bij een sollicitatie. In mijn voortgangsrapportage over het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie van 1 september 2015 (Kamerstuk 29 544, nr. 649) en de tussenrapportage anoniem solliciteren van 5 juli 2016 (Kamerstuk 29 544, nr. 729) heb ik u hiervan op de hoogte gebracht. Ik heb daarmee aan deze verzoeken voldaan.

2. Overzicht anti discriminatie meldpunten

Verder heeft mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD) tijdens het debat gevraagd naar de stand van zaken van een eerder door haar ingediende motie (Kamerstuk 30 950, nr. 131), waarbij zij heeft gevraagd om een overzicht van de antidiscriminatie-meldpunten en een uniforme registratie van meldingen. De reactie op deze motie wordt momenteel interdepartementaal, onder regie van BZK, voorbereid. Het is aan het nieuwe kabinet om de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over, onder meer, de uitvoering van de motie van het lid Yeşilgöz-Zegerius.

3. Terugkoppeling van het verloop van aangiftes van slachtoffers

Tot slot heeft mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD) tijdens dit debat gevraagd hoe de terugkoppeling van het verloop van aangiftes aan slachtoffers is vormgegeven, of dit gebeurt en binnen welk terrein. Namens de Minister van Veiligheid en Justitie kan ik u het volgende mededelen. De politie streeft er te allen tijde naar om burgers tijdig te informeren over de afdoening van hun aangifte. De termijn waarop dit gebeurt, hangt van de zaak af. De politie registreert niet specifiek in hoeveel van de gevallen van discriminatie een terugkoppeling wordt gegeven aan het slachtoffer. Er wordt thans onderzocht hoe de nazorg voor het slachtoffer, waaronder de terugkoppeling van het verloop van aangifte, verbeterd kan worden. Door alle betrokken partijen in de strafrechtketen worden onder meer nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een ketenslachtofferportaal. Het ketenportaal zal op termijn een verdere positieve bijdrage leveren aan het goed informeren van slachtoffers van misdrijven.

Over de voortgang van alle maatregelen ingezet door de rijksoverheid om discriminatie te bestrijden wordt u in het voorjaar van 2018 geïnformeerd door middel van de jaarlijkse voortgangsbrief van de Minister van BZK.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Algemeen Overleg Arbeidsmarktdiscriminatie d.d. 15 april 2015, Kamerstuk 29 544, nr. 619

X Noot
2

Plenair Debat Arbeidsmarktdiscriminatie d.d. 18 februari 2016, Kamerstuk 29 544, nr. 699