29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 747 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2016

Op 8 april 2016 heb ik uw Kamer laten weten dat John de Wolf is ingesteld als boegbeeld in de strijd tegen de werkloosheid onder vijftigplussers (Kamerstuk 29 554, nr. 711). Het boegbeeld moet ervoor zorgen dat werkgevers de werkzoekende 50-plussers een eerlijke kans geven door vooroordelen over het functioneren weg te nemen. Ook moet het boegbeeld werkzoekenden een steuntje in de rug geven bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.

In de afgelopen periode heeft de heer De Wolf veel aandacht voor de problematiek weten te krijgen, onder andere in de media. In de komende periode gaat de heer De Wolf het land in om goede voorbeelden te ondersteunen en vooroordelen weg te nemen tijdens diverse bijeenkomsten met werkgevers. Daarnaast is de heer De Wolf aanwezig bij initiatieven die zich richten op het aan het werk helpen van werkzoekende vijftigplussers, zoals banenmarkten en netwerkbijeenkomsten. Veel goede voorbeelden en mooie initiatieven zullen onder andere te vinden zijn via www.facebook.com/johndewolfoponderzoek.

De heer de Wolf wordt minimaal 6 uur per week ingezet. Samen met de heer De Wolf wordt er kritisch gekeken naar de aanvragen en zijn inzet. Initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen, zullen zoveel mogelijk worden gehonoreerd. Daarbij heb ik tijdens het Algemeen Overleg van 6 oktober jl. (Kamerstuk 29 544, nr. 746) desgevraagd toegezegd niet al te zuinig te zullen zijn met de ureninzet van de heer De Wolf.

Zoals al aangegeven in mijn brief van 8 april (Kamerstuk 29 544, nr. 711) krijgt heer De Wolf een vergoeding per uur voor daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden. Hij declareert de uren per maand op basis van nacalculatie. Het tarief voor de werkzaamheden is conform de Handleiding Overheidstarieven 2016 (loonschaal 18) en de SZW richtlijn honorering van personen die op verzoek van de bewindspersoon bepaalde taken uitvoert.

Het enigszins uitbreiden van het aantal uren van de heer De Wolf kan ertoe leiden dat de totale vergoeding alsnog boven het gestelde normbedrag voor enkelvoudige onderhandse opdrachtverlening (50.000 euro) komt. In deze weeg ik continuïteit en kwaliteit echter zwaarder dan een beperkte overschrijding. Op deze manier blijft de inzet van de heer De Wolf gewaarborgd, conform de wens van uw Kamer.

Vooroordelen verdwijnen moeilijk. Met de werkzaamheden van de heer De Wolf in combinatie met een bredere campagne wordt naar mijn mening een belangrijke eerste stap gezet. Daardoor worden deuren geopend en krijgen vijftigplussers een eerlijke kans om in gesprek te komen met een nieuwe werkgever.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven