29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 711 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2016

Hoewel de arbeidsdeelname onder 50-plussers de afgelopen jaren is gestegen en mensen steeds later met pensioen gaan, vinden 50-plussers die werkloos worden maar moeilijk een nieuwe baan. De kans op langdurige werkloosheid is voor 50-plussers bijna twee keer zo groot als gemiddeld. Ongeveer 3% van de beroepsbevolking is langdurig werkloos (langer dan een jaar op zoek naar werk). Onder 50 plussers is dit 5%.

In mijn brief van 30 november 2015 heb ik daarom aangegeven met sociale partners te werken aan een actieplan om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren. Daarbij heb ik ook aangegeven dat ik, in lijn met de motie van de leden Vermeij en Krol (Kamerstuk 29 554, nr. 657), een extern boegbeeld in wil stellen in de strijd tegen de langdurige werkloosheid onder 50-plussers.

Het boegbeeld moet een gezicht geven aan de aanpak om de 50-plusser wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat werkgevers de werkzoekende 50-plussers een eerlijke kans geven. Ik ben blij uw Kamer te kunnen melden dat we met John de Wolf een boegbeeld hebben dat dicht bij de werknemer, werkzoekende en werkgever staat. Iemand die duidelijk is, actie onderneemt en staat voor daadkracht. De benoeming van de heer De Wolf is tot stand gekomen in overleg met sociale partners.

De heer de Wolf is zelf 50-plusser. Hij is iemand die zich betrokken voelt bij de 50-plussers die werkloos zijn. Hij straalt daadkracht uit en hij kan naar mijn mening een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over 50-plussers op de arbeidsmarkt. Iemand die werkgevers, werknemers en werkzoekenden streng kan toespreken als het moet, maar ook een schouderklopje uit kan delen. Juist de kwaliteiten die nodig zijn om een boegbeeld te zijn voor de mensen die het nodig hebben.

Het boegbeeld wordt minimaal 6 uur per week ingezet en hij krijgt een vergoeding per uur voor daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden. Hij declareert de uren per maand op basis van nacalculatie. Het tarief voor de werkzaamheden is conform de Handleiding Overheidstarieven 2016 (loonschaal 18) en de SZW richtlijn honorering van personen die op verzoek van de bewindspersoon bepaalde taken uitvoert.

De opdracht van het boegbeeld zal nader uitgewerkt worden in het actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers, in samenspraak met het boegbeeld en sociale partners. Dit actieplan zal ik in het voorjaar aan uw Kamer sturen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven