29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 621 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2015

Zoals ik u heb toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 29, items 3 en 6), ontvangt u hierbij de doorrekening van het CPB inzake de economische effecten van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar1. In de CPB-studie Kansrijk Arbeidsmarktbeleid heeft het CPB varianten van loondoorbetaling bij ziekte opgenomen, het verkorten van de loondoorbetalingsperiode wordt ook in deze studie beschreven.

Het CPB schetst de effecten op de kosten voor werkgevers, de overheidsfinanciën en de structurele werkgelegenheid. Het CPB raamt dat het inkorten van de loondoorbetalingsperiode per saldo leidt tot een verzwaring van de structurele werkgeverslasten (€ 0,8 miljard), een lagere structurele werkgelegenheid (0,3%) door extra instroom in de WIA (ruim 8 duizend per jaar) en hogere structurele overheidsuitgaven. Daartegenover staat voor werkgevers een vermindering van risico op langdurig ziekteverzuim en administratieve en organisatorische lasten die samenhangen met de re-integratie van zieke werknemers. Deze vermindering is door het CPB niet gekwantificeerd.

Het is geen eenvoudige opgave om deze effecten goed in kaart te brengen en ik ben blij dat het CPB deze complexe materie op korte termijn heeft geanalyseerd. Zoals het CPB schrijft is het kwantificeren van de effecten van een kortere loondoorbetaling gebaseerd op aannames en daarom met onzekerheid omgeven. De effecten zijn onder andere afhankelijk van de samenhang met andere beleidsinstrumenten. Loondoorbetaling bij ziekte is een onderdeel van een integraal systeem van inkomensbescherming en re-integratie bij arbeidsongeschikt en ziekte. De doorrekening van het CPB maakt helder dat het beperken van de loondoorbetalingsplicht ingrijpende gevolgen kan hebben.

Zoals ik u ook in mijn brief van 6 februari j.l.2 over de uitkomsten van twee andere onderzoeken van loondoorbetaling heb geschreven heb ik naast macro economische effecten ook oog voor de knelpunten die werkgevers ervaren ten aanzien van de verplichtingen bij loondoorbetalingsperiode. Daarom bezie ik, zoals ik u heb gemeld bij de begrotingsbehandeling, de uitkomsten in samenhang met andere trajecten, zoals het IBO zzp en de herziening van het belastingstelsel.

Ik verwacht uw Kamer voor de zomer hierover nader te informeren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 544, nr. 586

Naar boven