29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 507 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2014

Bijgaand bied ik u het rapport van de commissie Kalsbeek aan1. Ik heb uw Kamer reeds toegezegd dat ik u de reactie van het kabinet op dit rapport in het voorjaar zal doen toekomen.2

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1040.

Naar boven