29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 252 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2010

Bijgaand treft u de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2010 aan zoals deze door mijn ministerie is opgesteld.1 De rapportage geeft voor 2009 de stand van zaken over cao-afspraken en biedt tevens een eerste inzicht in de cao-ontwikkelingen in 2010. Aan de orde komen cao-afspraken over contractloonmutatie, laagste loonschalen, (re)integratie; employability en werkgelegenheid.

In de Voorjaarsrapportage is ook gekeken naar de loonontwikkeling na het Sociaal Akkoord van 24 maart 2009 dat het kabinet met sociale partners heeft gesloten. In het akkoord is een terughoudende loonontwikkeling voor 2010 afgesproken. De cao’s die sinds het akkoord tot stand zijn gekomen kennen een gemiddelde loonstijging van 1,0%, ongeveer op het niveau van de inflatie. Wanneer ook rekening wordt gehouden met loonafspraken in eerder afgesloten cao’s komt de totale loonstijging voor 2009 uit op 2,5% op niveaubasis en 2,8% op jaarbasis. Voor 2010 komt de loonstijging in cao’s voorlopig uit op 0,8% op niveaubasis en 1,1% op jaarbasis.

De huidige economische situatie is ook zichtbaar in de ontwikkeling van andere cao-afspraken. Zo hebben sociale partners veel aandacht voor scholing en werkgelegenheid. Het percentage cao’s met een afspraak over een persoonlijk opleidingsbudget is in de laatste twee jaren gestegen van 16% naar 19%. Het aantal werkervaringsplaatsen en werkgelegenheidsplannen is verdubbeld, van 1100 in 2008 naar ruim 2200 in 2009. De werkervaringsplaatsen en werkgelegenheidsplannen zijn vooral gericht op de inzet van jongeren en langdurig werklozen. In het Sociaal Akkoord is het belang van het voorkomen van jeugdwerkloosheid onderstreept. Hierbij speelt het creëren van werkervaringsplaatsen een belangrijke rol.

Tevens belangrijk bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie is het verkleinen van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de laagste loonschalen. Uit de rapportage blijkt dat het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de laagste loonschalen voor werknemers van 23 jaar en ouder in 2009 verder is afgenomen tot 3,0%. In 2000 was dit verschil nog 6,3%.

Tot slot bericht ik u hierbij over een eerder gedane toezegging over een eventuele wettelijke nawerking van algemeen verbindend verklaarde van cao-bepalingen. Tijdens het algemeen overleg met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over cao's op 5 november 2008 (Kamerstukken II, 2008/09, 29 544, nr. 181) is er ondermeer gesproken over mijn brief d.d. 28 oktober 2008 inzake de «avv-loze periode», de periode waarin er in een sector waar normaal een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, tijdelijk geen algemeen verbindend verklaarde cao geldt (Kamerstukken II, 2008/09, 29 544, nr. 177). In die brief kwam ik tot de conclusie dat er onvoldoende aanleiding is om de situatie rondom de avv-loze periode te wijzigen. Tijdens het algemeen overleg heb ik toegezegd om met de Stichting van de Arbeid te bespreken of een eventueel te vragen SER-advies over de nawerking van avv een ander resultaat zou kunnen opleveren dan het verdeelde SER-advies «Algemeen-verbindendverklaring» uit 1992 (92/14). Ik heb dit in november 2008 aan de Stichting van de Arbeid voorgelegd. Vervolgens is daarover enkele malen met de Stichting gesproken. De Werkgroep Toetsingskader AVV van de Stichting ziet tot op heden geen aanleiding voor een nieuwe SER-adviesaanvraag. In de vergadering van 29 april jl. kwam de werkgroep tot de conclusie om de discussie over dit onderwerp eventueel opnieuw op te pakken nadat een lopend onderzoek van de Vereniging voor Arbeidsrecht is afgerond. In dat onderzoek wordt o.a. gekeken naar de internationale aspecten van het cao- en avv-instrumentarium. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal ik u nader berichten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven