Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829538 nr. 262

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

31 839 Jeugdzorg

Nr. 262 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2018

Hierbij bied ik u de jaarrapportage aan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) over de uitvoering van het Wmo-toezicht in 20171. Op basis van artikel 6.2, tweede lid, van de Wmo 2015, is de IGJ gehouden om jaarlijks aan de Minister te rapporteren over de uitvoering van dit toezicht door de gemeenten en de effecten daarvan en het niveau van de maatschappelijke ondersteuning.

In lijn met mijn eerdere toezegging aan u, gedaan tijdens het debat van 21 maart jl. over de fusie van de Inspecties gezondheidszorg en jeugd, zal ik u na de zomer een inhoudelijke beleidsreactie toezenden waarin ik in zal gaan op de ontwikkeling van het Wmo-toezicht, ook in relatie tot de rol van de rijkstoezichthouder IGJ. Het toegezegde tijdstip maakt het mij mogelijk om het gesprek met VNG te voeren en ook de uitkomsten van het evaluatieonderzoek Wmo 2015, dat in juli door het SCP wordt gepubliceerd, in mijn beleidsreactie op het bijgevoegde rapport te betrekken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl