Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829538 nr. 252

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 252 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2018

Hierbij bied ik u het programma «Eén tegen eenzaamheid» aan1. Dit is conform mijn toezegging tijdens de VWS begrotingsbehandeling (Handelingen II 2017/18, nr. 33, item 23 en Handelingen II 2017/18, nr. 35, items 3 en 6) om dit in maart te doen. Op 8 Maart ondertekende ik samen met bijna 40 andere partijen het Pact voor de Ouderenzorg. Dit is het eerste programma binnen het Pact. Het programma is tot stand gekomen met een groot deel van de ondertekenaars van het Pact en nog een heel aantal andere partijen. Naar verwachting volgen de programma’s over de verpleeghuiszorg en «langer thuis» begin april en eind mei.

Het actieprogramma «één tegen eenzaamheid» heeft als doel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Nu geeft meer dan de helft van de 75-plussers aan zich matig tot ernstig eenzaam te voelen. Dit kunnen we ons niet veroorloven. Met een landelijke coalitie en lokale coalities nemen we het voortouw voor een trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen langs twee actielijnen:

  • 1. Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken.

  • 2. Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Meer omzien naar elkaar vraagt uiteindelijk een kentering in heel de samenleving. Iedereen kan hierin van betekenis zijn. Ik start vanaf vandaag daarom een bewustwordingscampagne om iedereen in Nederland daartoe te activeren.

Met de uitvoering van dit programma beantwoord ik ook de motie van het lid Agema over het bevorderen dat gemeenten een jaarlijks contactmoment met mensen van 80 jaar of ouder hebben2. In het programma streef ik naar een jaarlijks bezoek aan huis bij iedere 75-plusser.

Ik breng uw Kamer vanaf nu ieder jaar op de hoogte van de voortgang van het programma.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 775 XVI, nr. 61