Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629538 nr. 222

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 222 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat mensen na hun aanvraag zo snel mogelijk hulp of ondersteuning krijgen en dat het vaak beter is om te beoordelen welke zorg nodig is als zorgverleners een tijdje «met iemand oplopen», het zogenaamde «indiceren on the job»;

overwegende dat de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, met inachtneming van de rechtszekerheid voor mensen, ruimte biedt voor vernieuwende vormen van indiceren;

verzoekt de regering, snellere en nieuwe vormen van indiceren zoals «indiceren on the job» te stimuleren en samen met de VNG de kennisdeling hierover te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Otwin van Dijk