Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629538 nr. 199

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 19 november 2015.

Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder worden genomen dan op 19 december 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2015

Op 30 juni 2015 heb ik het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over regulering ergotherapie (Kamerstuk 29 538, nr. 192) aan uw Kamer gestuurd met daarin de toezegging dat ik later het jaar een inhoudelijke reactie geef op het rapport. In deze brief treft u mijn inhoudelijke reactie aan.

Daarnaast bevat deze brief de zakelijke inhoud van de aanwijzing die ik van plan ben op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aan de NZa te geven ten behoeve van de regulering van ergotherapie. Overeenkomstig artikel 8 van de Wmg ga ik tot het geven van de aanwijzing niet eerder over dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief.

Adviesrapport NZa

In de brief van 26 januari 2015 heb ik de NZa verzocht een uitvoeringstoets uit te voeren over de vormgeving van de mogelijke regulering van ergotherapie. Het uitgangspunt is dat er een gelijk speelveld dient te zijn voor de intra- en extramurale ergotherapie. Op dit moment geldt er voor intramurale ergotherapie prestatieregulering met een maximumtarief. Extramurale ergotherapie heeft geen tarief- en prestatieregulering. Op 2 juni 2015 heb ik het adviesrapport van de NZa ontvangen. De NZa adviseert om prestatieregulering met vrije tarieven in te voeren voor extramurale ergotherapie. Voor intramurale ergotherapie adviseert de NZa de prestaties te blijven reguleren en de tarieven vrij te geven.

Aanpassing regulering ergotherapie

Ik volg het advies van de NZa op en zal ten aanzien van extramurale ergotherapie prestaties met een vrij tarief invoeren. De vormgeving van de prestaties zal door veldpartijen en de NZa gezamenlijk worden opgepakt.

Verder worden voor intramurale ergotherapie vrije tarieven ingevoerd. Hiermee wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen de intra- en extramurale ergotherapie. Daarnaast laat de door de NZa uitgevoerde marktanalyse zien, dat regulering gewenst is om de sector verder op gang te helpen omdat deze in transitie is. De afgelopen jaren is binnen de ergotherapie de extramuralisering flink op gang gekomen. Verder geeft de NZa aan dat er nog geen heldere en eenduidige productbeschrijvingen bestaan. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben de wens om deze prestaties gestandaardiseerd, beter op de zorg en de consument af te stemmen. Met het invoeren van prestatieregulering kom ik tegemoet aan de wens van de partijen.

Naast het voornemen om prestatieregulering in te voeren voor vrijgevestigde ergotherapie en het vrijgeven van de tarieven voor ergotherapie vanuit een instelling, zal ik de NZa de opdracht geven om een facultatieve prestatie in te voeren. Deze prestatie biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars maximale ruimte voor nieuw zorgaanbod. Voor deze facultatieve prestatie geldt een vrij tarief.

Ik ben voornemens om de wijzigingen vanaf 1 januari 2017 in te laten gaan. Om de prestaties van de extramurale ergotherapie te reguleren, dient allereerst het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg gewijzigd te worden zodat de zorg onder de tarief- en prestatieregulering van de NZa valt. Na deze wijziging zal ik een aanwijzing aan de NZa geven zodat zij deze zorg kan reguleren en prestaties en tarieven kan vaststellen voor extramurale ergotherapie. Ook zal ik in deze aanwijzing de NZa opdragen om een vrij tarief in te voeren voor de intramurale ergotherapie en een facultatieve prestatie in te voeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers