29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2019

Op 25 oktober 2016 heeft mijn ambtsvoorganger u per brief geïnformeerd over het voornemen per 1 januari 2020 het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) uit te faseren.1

Inmiddels is mij gebleken dat deze datum niet haalbaar is. Alhoewel het waarschuwingsmiddel NL-Alert inmiddels een bereik heeft vergelijkbaar met het WAS, circa 75%, vraagt met name het aanpakken van roamingproblematiek in de grensstreek meer tijd. Daarnaast heeft een aantal veiligheidsregio‘s aangegeven sirenes te willen overnemen, bijvoorbeeld in de directe omgeving van enkele chemische industriële complexen. Het maken van goede afspraken hierover en de uitvoering daarvan vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.

Ik heb besloten de datum voor de voorgenomen uitfasering van het WAS met een jaar uit te stellen. Conform de door uw Kamer aangenomen motie van het lid Wolbert zal ik het besluit tot uitfasering van het WAS aan uw Kamer voorleggen voordat de definitieve beslissing wordt genomen.2

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 517, 117.

X Noot
2

Kamerstuk 29 628, 529.

Naar boven