29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2018

In de media is recent aandacht geweest voor locatiebepaling bij 112-meldingen. Hierbij is de vraag aan de orde geweest of Nederland achter loopt met de implementatie van een nieuwe techniek voor locatiebepaling in de meldkamer. Om hierover meer duidelijkheid te geven informeer ik u hierbij over de stand van zaken. Voor wat betreft de techniek Advanced Mobile Location (AML) kan ik u melden dat de invoering hiervan in Nederland door de politie voortvarend wordt opgepakt.

Voor het noodhulpproces is het van groot belang dat nieuwe technieken en processen die bij kunnen dragen aan snellere en betere hulpverlening zoveel mogelijk worden benut. Daarom is mijn voorganger in 2016 met de politie en TNO het programma «het nieuwe melden» gestart (bijlage bij Kamerstuk 29 517, nr. 112). Hierin worden veel verschillende mogelijke verbeteringen en veranderingen in de noodhulpcommunicatie uitgewerkt en ten behoeve van de uitvoering van praktische adviezen voorzien. Het versterken van locatiebepaling is hier een belangrijk onderdeel van.

Voor de invoering van locatiebepaling in Nederland is een volgorde gehanteerd die ik hieronder zal toelichten. In 2015 werd in de meldkamer Hollands-Midden gestart met de invoering van het zogenaamde VIL systeem (verificatie incidentlocatie). Bij dit systeem stuurt de meldkamer een sms naar de beller in nood. Bij bevestiging van de sms door de beller worden de locatiegegevens van de beller met de meldkamer gedeeld. Dit systeem is de afgelopen 2 jaar vervolgens in alle meldkamers ingevoerd. Bij de invoering werd er reeds rekening mee gehouden dat in de toekomst ook AML ingevoerd zou worden. Er is destijds voor gekozen om VIL als eerste in te voeren omdat het systeem zich had bewezen in een aantal meldkamers en het gebaseerd is op de gangbare techniek van sms. Bij de verkenning voor de invoering van AML was tevens duidelijk dat eerst de lopende vernieuwing van de 112 infrastructuur afgerond zou moeten worden. Na deze afronding kan de AML functie goed aangesloten worden op het centrale systeem. De intentie is oplevering hiervan dit jaar te realiseren. Ook vergt de invoering van AML een inspanning van de mobiele netwerk-operators.

Parallel aan de invoering van locatiebepaling op basis van VIL is al gestart met de voorbereidingen voor de invoering van AML. AML is een veelbelovende techniek die in een aantal Europese landen al is ingevoerd, maar werkt vooralsnog alleen op Android-toestellen en is daarmee voor een deel van de mobiele bellers nog geen oplossing. Een van de voordelen van de invoering van AML ten opzichte van het VIL systeem werd overigens in een vroegtijdig stadium ook onderkend. Zo hoeft voor het versturen van locatiegegevens tijdens het incident geen extra handeling verricht te worden.

Om zicht te krijgen op de invoeringsaspecten op het gebied van de techniek en de benodigde samenwerking met mobiele netwerk operators en ten aanzien van privacy heeft TNO op 10 januari jl. advies uitgebracht. In dit advies zijn ook de resultaten van de door de European Emergency Number Association (EENA) georganiseerde workshops over het verbeteren van het 112 proces met AML en apps meegenomen. Deze workshops vonden van 16 – 18 oktober 2017 plaats in Brussel. Het rapport hierover stuur ik u als bijlage bij deze brief toe1. De aanbevelingen zal mijn ministerie in goed overleg met de betrokken partijen politie, brandweer en ambulance, voortvarend oppakken om te komen tot een zorgvuldige invoering de komende periode. In dit kader vindt goed overleg plaats met de EENA. Ook bij de implementatie zal waar nodig goed contact met de EENA worden onderhouden.

Naast de invoering van AML wordt ook gewerkt aan de invoering van een 112-app. Het gebruik van een 112-app heeft als voordeel dat naast locatie-informatie ook andere gegevens van de beller meegestuurd kunnen worden en dat hier in de toekomst nieuwe functies aan toegevoegd kunnen worden. Het doel is om dit jaar de werking van een app in Nederland te beproeven waarna tot een landelijke invoering kan worden overgegaan.

De invoering van Emergency Call (eCall) zal ook bijdragen aan snelle locatiebepaling in het 112 proces. Vanaf 1 april dit jaar krijgen alle auto’s en bedrijfswagens met typegoedkeuring standaard eCall. Dit veiligheidssysteem neemt automatisch contact op met de 112-centrale na een ongeluk. Het systeem geeft dan de exacte plek van het ongeluk door aan de meldkamer, maar ook de rijrichting en het aantal inzittenden.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat er op dit moment nog veel andere innovatie- en verandertrajecten lopen in het meldkamerdomein, waaronder de samenvoeging van meldkamers en de aansluiting daarvan op een landelijke ICT, de vernieuwing van de 112 infrastructuur en de invoering van een vernieuwd C2000.

Al deze trajecten hebben uiteindelijk als doel om alle burgers in nood zo snel en goed mogelijk te helpen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven